بلاگ Live TSE

1400-11-27حامد عبدی پور

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 27 بهمن 1400

رصد لحظه ای بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 27 بهمن 1400، تحرکات مهم سهم ها، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار، وضعیت نمادهای بازار
گزارش بورس امروز

1400-11-25حامد عبدی پور

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 25 بهمن 1400

رصد لحظه ای بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 25 بهمن 1400، تحرکات مهم سهم ها، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار، وضعیت نمادهای بازار
گزارش بورس امروز

1400-11-24حامد عبدی پور

گزارش بازار بورس؛ یک شنبه، 24بهمن 1400

رصد لحظه ای بازار 24 بهمن 1400
گزارش بورس امروز

1400-11-23حامد عبدی پور

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 23 بهمن 1400

رصد لحظه ای بازار 23 بهمن 1400
گزارش بورس امروز