بلاگ Live TSE

آخرین های گزارش بازار

1403-03-09LIVE TSE

شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 9 خرداد با رشد 16 هزار واحدی به 2.086 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-03-08LIVE TSE

شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 8 خرداد با افت 11 هزار واحدی به 2.069 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-03-07LIVE TSE

شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 7 خرداد با افت 22 هزار واحدی به 2.056 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-03-06LIVE TSE

شاخص بورس امروز 6 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 6 خرداد با افت 20 هزار واحدی به 2.078 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-03-05LIVE TSE

شاخص بورس امروز 5 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 5 خرداد با افت 16 هزار واحدی به 2.097 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-03-01LIVE TSE

شاخص بورس امروز 1 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 1 خرداد با رشد هزار واحدی به 2.113 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-30LIVE TSE

شاخص بورس امروز 30 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 30 اردیبهشت با افت 60 هزار واحدی به 2.108 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-29LIVE TSE

شاخص بورس امروز 29 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 29 اردیبهشت با رشد 3 هزار واحدی به 2.168 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-26LIVE TSE

شاخص بورس امروز 26 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 26 اردیبهشت با افت هزار واحدی به 2.164 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-25LIVE TSE

شاخص بورس امروز 25 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 25 اردیبهشت با رشد 4 هزار واحدی به 2.165 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-24LIVE TSE

شاخص بورس امروز 24 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 24 اردیبهشت با افت 32 هزار واحدی به 2.160 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1403-02-23LIVE TSE

شاخص بورس امروز 23 اردیبهشت 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

شاخص بورس امروز 23 اردیبهشت با افت 15 هزار واحدی به 2.193 میلیون واحد رسید. نقشه بازار و شناسایی تحرکات با استفاده از الگوریتم و هوش مصنوعی
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا