بلاگ Live TSE

آخرین های گزارش بازار

1402-03-10مسعود اسماعیلی

بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 10 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-09مسعود اسماعیلی

بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 9 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-08مسعود اسماعیلی

بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 8 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-07مسعود اسماعیلی

بورس 7 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 7 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-06مسعود اسماعیلی

بورس 6 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 6 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-03مسعود اسماعیلی

بورس 3 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 3 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-02مسعود اسماعیلی

بورس 2 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 2 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-03-01مسعود اسماعیلی

بورس 1 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 1 خرداد 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-02-31مسعود اسماعیلی

بورس 31 اردیبهشت 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 31 اردیبهشت 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-02-30مسعود اسماعیلی

بورس 30 اردیبهشت 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 30 اردیبهشت 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-02-27مسعود اسماعیلی

بورس 27 اردیبهشت 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 27 اردیبهشت 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا

1402-02-25مسعود اسماعیلی

بورس 25 اردیبهشت 1402 – گزارش بازار بورس

گزارش بورس 25 اردیبهشت 1402 شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی، پیش بینی بورس فردا به همراه امکان استخراج سیگنال خرید و فروش
گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا