بلاگ Live TSE

آخرین های گزارش بازار

1401-09-16مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 16 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-14مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 14 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-13مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 13 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-12مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 12 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-09مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 9 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-08مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 8 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-07مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 7 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-06مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 6 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-05مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 5 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-09-02حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 2 آذر 1401

گزارش بورس امروز شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار و ...
گزارش بازار بورس چهارشنبه 2 آذر 1401

1401-09-01مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 1 آذر 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...

1401-08-30مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 30 آبان 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...