بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یک شنبه، 24بهمن 1400

1400-11-24 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش بازار بورس تهران؛ یکشنبه 24 بهمن 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار 24 بهمن 1400
گزارش بازار 24 بهمن 1400
گزارش بازار 24 بهمن 1400

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خكاوه با حجم معاملات 132.52 میلیون سهم (8.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 67.52 میلیارد تومان .
 • 2- نماد گشان با حجم معاملات 26.57 میلیون سهم (8.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.29 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سپيد با حجم معاملات 25.88 میلیون سهم (10.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غنوش با حجم معاملات 50.33 میلیون سهم (4.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد آريان با حجم معاملات 50.45 میلیون سهم (5.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد كارا با برآیند ورود پول درشت 27.08 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پارند با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خكاوه با برآیند ورود پول درشت 8.10 میلیارد تومان و حجم 8.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 7.54 میلیارد تومان و حجم 5.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كيان با برآیند ورود پول درشت 6.28 میلیارد تومان و حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 25.70 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.05 میلیارد تومان و حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 13.83 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد افران با برآیند خروج پول درشت 12.48 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 10.35 میلیارد تومان و حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 17.72 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 10.96 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 5.64 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 44.88 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 27.64 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 14.94 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 13.32 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 11.58 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد سخواف با ارزش صف خرید 12.77 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 11.18 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خاهن با ارزش صف خرید 6.98 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كطبس با ارزش صف خرید 4.92 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:28:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسگيلا با حجم 4.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.60 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:38؛ حجم مشکوک در نماد اوصتا (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.08 و سرانه خرید 116.59 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 12:20:29؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 8.43 م.ت و سرانه فروش 6.64 م.ت .
 • 12:19:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسكرمان با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.90 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.61 و سرانه خرید 28.43 م.ت و سرانه فروش 10.88 م.ت .
 • 12:02:38؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.44 م.ت و سرانه فروش 18.78 م.ت .
 • 12:01:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.81 م.ت و سرانه فروش 12.18 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:05؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 7.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 108.67 م.ت و سرانه فروش 67.55 م.ت .
 • 11:49:58؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 7.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 25.48 م.ت و سرانه فروش 30.02 م.ت .
 • 11:48:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گدنا با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.90 م.ت و سرانه فروش 2.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:45:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:59؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 112.22 م.ت و سرانه فروش 48.81 م.ت .
 • 11:35:21؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 70.19 م.ت و سرانه فروش 40.69 م.ت .
 • 11:33:48؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 36.70 م.ت و سرانه فروش 21.80 م.ت .
 • 11:32:57؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 47.39 م.ت و سرانه فروش 25.79 م.ت .
 • 11:32:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:25؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 12.17 م.ت .
 • 11:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:59؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 21.86 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .
 • 11:22:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:10؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %0.64) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 19.33 م.ت .
 • 11:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:33؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 13.67 م.ت و سرانه فروش 14.05 م.ت .
 • 11:13:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زبينا با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.33 م.ت و سرانه فروش 9.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:12:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيرو با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.06 م.ت و سرانه فروش 21.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:10:56؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 17.29 م.ت و سرانه فروش 13.65 م.ت .
 • 11:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 647 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكربن (در آخرین قیمت %-1.64) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .
 • 11:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 865 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كسرا با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 82.61 م.ت و سرانه فروش 11.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:06:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 710 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 874 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 681 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 874 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 874 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:14؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-1.80) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 26.10 م.ت و سرانه فروش 33.81 م.ت .
 • 10:44:09؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 5.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 59.16 م.ت و سرانه فروش 39.54 م.ت .
 • 10:41:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 732 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:57؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 25.38 م.ت و سرانه فروش 14.81 م.ت .
 • 10:38:03؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-1.72) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.35 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 10:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خاور با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.77 م.ت و سرانه فروش 31.44 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.88. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:37:11؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كيسون با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.93 م.ت و سرانه فروش 22.96 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.65. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:36:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:38؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.80) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 23.93 م.ت و سرانه فروش 75.48 م.ت .
 • 10:33:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:35؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 32.62 م.ت و سرانه فروش 9.06 م.ت .
 • 10:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 847 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:40؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 99.43 م.ت .
 • 10:25:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 797 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 763 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:43؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-4.19) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.15 م.ت و سرانه فروش 17.29 م.ت .
 • 10:12:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-4.21) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19 م.ت و سرانه فروش 14.25 م.ت .
 • 10:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3267 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 3559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:26؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 22.72 م.ت و سرانه فروش 16.51 م.ت .
 • 10:06:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:23؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.26 و سرانه خرید 30.94 م.ت و سرانه فروش 2.17 م.ت .
 • 10:04:32؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .
 • 10:02:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:52؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 16.62 م.ت و سرانه فروش 13.52 م.ت .
 • 10:01:29؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.82 و سرانه خرید 28.15 م.ت و سرانه فروش 1.90 م.ت .
 • 09:59:34؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %-4.64) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 7.89 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .
 • 09:55:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:31؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 6.43 م.ت .
 • 09:53:25؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 6.43 م.ت .
 • 09:53:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپاكسا با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 6.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:52:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:35؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 17.56 م.ت .
 • 09:45:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 178.2 م.ت .
 • 09:43:23؛ حجم مشکوک در نماد وسگيلا (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 47.00 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .
 • 09:43:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:16؛ حجم مشکوک در نماد وسگيلا (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 47.00 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 63.58 م.ت و سرانه فروش 32.30 م.ت .
 • 09:42:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-3.35) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.8 م.ت .
 • 09:38:16؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 18.22 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت .
 • 09:35:21؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %-2.39) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 26.90 م.ت .
 • 09:34:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .
 • 09:33:11؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 45.56 م.ت و سرانه فروش 19.10 م.ت .
 • 09:32:22؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.54 م.ت و سرانه فروش 22.31 م.ت .
 • 09:32:11؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %-0.02) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:32:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كحافظ با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 123.68 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:32:03؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 109.91 م.ت و سرانه فروش 31.15 م.ت .
 • 09:31:56؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 109.91 م.ت و سرانه فروش 31.15 م.ت .
 • 09:31:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 766 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آريان با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 143.37 م.ت و سرانه فروش 237.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:30؛ حجم مشکوک در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 143.37 م.ت و سرانه فروش 237.57 م.ت .
 • 09:31:21؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.02 و سرانه خرید 46.79 م.ت و سرانه فروش 9.32 م.ت .
 • 09:28:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1202 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:33؛ حجم مشکوک در نماد وسكرد (در آخرین قیمت %-3.96) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 9.89 م.ت .
 • 09:25:21؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 11.57 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 09:23:24؛ حجم مشکوک در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 14.63 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت .
 • 09:22:40؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .
 • 09:22:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:41؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-3.42) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 40.34 م.ت .
 • 09:21:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسگيلا با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.31 م.ت و سرانه فروش 15.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:21:27؛ حجم مشکوک در نماد وساغربي (در آخرین قیمت %-0.23) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 23.93 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .
 • 09:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .
 • 09:17:12؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 15.15 م.ت .
 • 09:16:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تپكو با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.56 م.ت و سرانه فروش 22.35 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.61. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:15:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1336 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:52؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 23.77 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 23.77 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 21.23 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-1.69) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 28.22 م.ت و سرانه فروش 11.41 م.ت .
 • 09:13:44؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 67.09 م.ت و سرانه فروش 29.82 م.ت .
 • 09:13:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:05؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.85 و سرانه خرید 64.83 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 81.87 م.ت و سرانه فروش 58.82 م.ت .
 • 09:10:33؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 18.98 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .
 • 09:10:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:41؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 15.80 م.ت و سرانه فروش 18.54 م.ت .
 • 09:09:27؛ حجم مشکوک در نماد وساغربي (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 21.05 م.ت و سرانه فروش 11.38 م.ت .
 • 09:08:09؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 09:08:05؛ حجم مشکوک در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 36.44 م.ت و سرانه فروش 24.33 م.ت .
 • 09:06:51؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.95 و سرانه خرید 28.95 م.ت و سرانه فروش 9.80 م.ت .
 • 09:06:44؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 6.34 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .
 • 09:06:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:32؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 6.34 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .
 • 09:06:15؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 12.14 م.ت و سرانه فروش 18.21 م.ت .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 24.41 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 44.90 م.ت و سرانه فروش 44.46 م.ت .
 • 09:05:27؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 12.11 م.ت و سرانه فروش 18.18 م.ت .
 • 09:05:23؛ حجم مشکوک در نماد وسكرمان (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 17.43 م.ت و سرانه فروش 4.41 م.ت .
 • 09:04:40؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 22.47 م.ت .
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.50 و سرانه خرید 204.37 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .
 • 09:03:59؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.88 م.ت و سرانه فروش 23.87 م.ت .
 • 09:03:54؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 21.21 م.ت و سرانه فروش 49.92 م.ت .
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 18.03 م.ت و سرانه فروش 27.09 م.ت .
 • 09:02:47؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.52 و سرانه خرید 204.47 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .
 • 09:02:47؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.88 م.ت و سرانه فروش 23.88 م.ت .
 • 09:02:35؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.52 و سرانه خرید 204.47 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .
 • 09:02:33؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 78.59 م.ت و سرانه فروش 77.73 م.ت .
 • 09:02:29؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.88 م.ت و سرانه فروش 23.88 م.ت .
 • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 79.34 م.ت و سرانه فروش 78.58 م.ت .
 • 09:02:23؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.52 و سرانه خرید 204.47 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .
 • 09:02:18؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 26.67 م.ت و سرانه فروش 33.47 م.ت .
 • 09:02:02؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.69 م.ت و سرانه فروش 61.08 م.ت .
 • 09:01:26؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 47.71 م.ت و سرانه فروش 82.41 م.ت .
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 44.29 م.ت و سرانه فروش 15.24 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.60 و سرانه خرید 135.26 م.ت و سرانه فروش 8.15 م.ت .
 • 09:00:47؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %3.31) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.36 و سرانه خرید 91.38 م.ت و سرانه فروش 6.84 م.ت .
 • 09:00:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1168 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 11537 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:41؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.36 و سرانه خرید 91.40 م.ت و سرانه فروش 6.84 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فزر با ارزش صف خرید 198.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 19.81 م.ت .
 • 2- نماد گشان با ارزش صف خرید 33.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 167.54 م.ت .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 24.71 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.10 م.ت .
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 23.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.83 م.ت .
 • 5- نماد خاهن با ارزش صف خرید 22.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.30 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 40.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.28 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.61 م.ت .
 • 3- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 17.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 10.76 م.ت .
 • 4- نماد لپارس با ارزش صف فروش 12.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.67 م.ت .
 • 5- نماد وشمال با ارزش صف فروش 10.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.63 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شمواد با ارزش صف خرید 6.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 175.25 م.ت .
 • 2- نماد گشان با ارزش صف خرید 33.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 167.54 م.ت .
 • 3- نماد واحصا با ارزش صف خرید 10.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.88 م.ت .
 • 4- نماد آريان با ارزش صف خرید 20.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.26 م.ت .
 • 5- نماد سخواف با ارزش صف خرید 16.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.42 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 7.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 140.35 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 40.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.28 م.ت .
 • 3- نماد مفاخر با ارزش صف فروش 8.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.27 م.ت .
 • 4- نماد لپارس با ارزش صف فروش 12.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.67 م.ت .
 • 5- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.82 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خپارس با حجم معاملات 699.59 میلیون سهم (4.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.68 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كاما با حجم معاملات 80.07 میلیون سهم (3.1 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.08 میلیارد تومان .
 • 3- نماد لپارس با حجم معاملات 4.56 میلیون سهم (4.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.81 میلیارد تومان .
 • 4- نماد تپكو با حجم معاملات 224.29 میلیون سهم (5.81 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.76 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حكشتي با حجم معاملات 26.94 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.50 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد كارا با برآیند ورود پول درشت 19.85 میلیارد تومان و حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سپيدما با برآیند ورود پول درشت 17.95 میلیارد تومان و حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 11.88 میلیارد تومان و حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد اعتماد با برآیند ورود پول درشت 6.21 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 57.40 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد كمند با برآیند خروج پول درشت 39.70 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد كيان با برآیند خروج پول درشت 16.03 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فرابورس با برآیند خروج پول درشت 12.18 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 11.69 میلیارد تومان و حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 12.14 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 112.49 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.83 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 17.08 میلیارد تومان .
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 16.07 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد گشان با ارزش صف خرید 15.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 14.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شپلي با ارزش صف خرید 13.58 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 12.77 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كوير با ارزش صف خرید 11.85 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سخواف با ارزش صف خرید 8.77 میلیارد تومان .
 • 7- نماد وسكرمان با ارزش صف خرید 8.34 میلیارد تومان .
 • 8- نماد كطبس با ارزش صف خرید 5.79 میلیارد تومان .
 • 9- نماد وسگيلا با ارزش صف خرید 3.02 میلیارد تومان .
 • 10- نماد وساشرقي با ارزش صف خرید 2.68 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، یکشنبه 24 بهمن 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 26 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-26 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 25 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-25 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 21 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-21 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
داود نصیری
میهمان
داود نصیری
2 سال قبل

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما اساتید محترم
واقعا کار حرفه ای و کارآمدی ارائه کردید .
بهتون تبریک میگم و براتون بهترین ها رو آرزومندم

تیم LIVE TSE
ویرایشگر
2 سال قبل
پاسخ به  داود نصیری

سلامت باشید. ان شالله بتونیم رضایت شما رو جلب کنیم و گام موثری در جهت شفافیت بازار برداریم.