بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 27 بهمن 1400

1400-11-27 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 27 بهمن 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران 27 بهمن 1400 وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد كرازي با حجم معاملات 163.43 میلیون سهم (3.76 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.47 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سخواف با حجم معاملات 23.91 میلیون سهم (10.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.27 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كيسون با حجم معاملات 104.05 میلیون سهم (5.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.77 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 3.89 میلیون سهم (3.5 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.41 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ساذري با حجم معاملات 21.24 میلیون سهم (113.25 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 19.46 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 13.83 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد سخواف با برآیند ورود پول درشت 12.36 میلیارد تومان و حجم 10.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 8.92 میلیارد تومان و حجم 1.6 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 8.48 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 23.94 میلیارد تومان و حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 14.90 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 10.89 میلیارد تومان و حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد واحيا با برآیند خروج پول درشت 9.47 میلیارد تومان و حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كيميا با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان و حجم 5.06 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.83 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 11.55 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 8.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.44 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 16.88 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 14.47 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 8.09 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد فولاي با ارزش صف خرید 13.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خفولا با ارزش صف خرید 5.45 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فلات با ارزش صف خرید 3.07 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاما با ارزش صف خرید 1.96 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:26؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.51) با حجم 349.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 18.58 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .
 • 12:21:24؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-4.73) با حجم 105.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 22.13 م.ت .
 • 12:19:36؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 19.93 م.ت و سرانه فروش 18.58 م.ت .
 • 12:18:18؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 11.86 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 12:17:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غنوش با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.90 م.ت و سرانه فروش 17.61 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:16:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:24؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 26.63 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .
 • 12:08:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:47؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.08 و سرانه خرید 56.55 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 12:05:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:30؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثعتما با حجم 273.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.23 م.ت و سرانه فروش 24.84 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 172.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:01:21؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 232.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت .
 • 12:01:18؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 20.12 م.ت و سرانه فروش 85.39 م.ت .
 • 12:01:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:43؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 24.81 م.ت و سرانه فروش 29.92 م.ت .
 • 11:51:50؛ حجم مشکوک در نماد دپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 18.22 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .
 • 11:51:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:43؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 10.93 م.ت و سرانه فروش 9.35 م.ت .
 • 11:41:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:42؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 71.61 م.ت و سرانه فروش 27.59 م.ت .
 • 11:15:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:42؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 26.19 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .
 • 11:09:05؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 153.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.25 م.ت و سرانه فروش 14.74 م.ت .
 • 11:05:18؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 11.68 م.ت و سرانه فروش 9.24 م.ت .
 • 10:59:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:22؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 22.18 م.ت و سرانه فروش 24.34 م.ت .
 • 10:55:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 705 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:49؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 99.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 15.34 م.ت و سرانه فروش 11.45 م.ت .
 • 10:53:03؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 96.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 15.98 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .
 • 10:52:55؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 94.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 15.98 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .
 • 10:52:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكنار (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.02 م.ت و سرانه فروش 16.66 م.ت .
 • 10:48:42؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 12.72 م.ت و سرانه فروش 45.27 م.ت .
 • 10:48:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1604 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:24؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 14.19 م.ت .
 • 10:37:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دزهراوي با حجم 7.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.09 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:37:11؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 14.86 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .
 • 10:33:47؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 68.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 11.37 م.ت و سرانه فروش 21.71 م.ت .
 • 10:32:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زنگان با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.84 م.ت و سرانه فروش 18.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:31:17؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 17.53 م.ت و سرانه فروش 12.41 م.ت .
 • 10:29:29؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 30.30 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .
 • 10:27:20؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 25.69 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .
 • 10:26:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 49.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 368 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:22؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.30) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .
 • 10:22:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خكاوه با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 52.09 م.ت و سرانه فروش 22.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:08:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
 • 10:03:04؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .
 • 10:02:58؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 10.91 م.ت .
 • 10:02:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:43؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 24.02 م.ت و سرانه فروش 16.29 م.ت .
 • 10:00:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 588 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:20؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 7.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.58 و سرانه خرید 170.63 م.ت و سرانه فروش 30.56 م.ت .
 • 09:58:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:25؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 46.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 11.89 م.ت و سرانه فروش 17.23 م.ت .
 • 09:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سخواف با حجم 6.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 244.59 م.ت و سرانه فروش 30.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 15.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:57:14؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 39.50 م.ت و سرانه فروش 52.88 م.ت .
 • 09:57:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.5 م.ت .
 • 09:54:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:07؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 7.43 م.ت و سرانه فروش 23.56 م.ت .
 • 09:52:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:46؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 25.95 م.ت و سرانه فروش 10.78 م.ت .
 • 09:48:48؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 23.35 م.ت و سرانه فروش 19.34 م.ت .
 • 09:48:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كيسون با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.68 م.ت و سرانه فروش 71.14 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.70. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 670 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:45؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.44 و سرانه خرید 42.53 م.ت و سرانه فروش 7.82 م.ت .
 • 09:47:33؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 46.30 م.ت و سرانه فروش 57.37 م.ت .
 • 09:46:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1302 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:34؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 11.66 م.ت .
 • 09:44:58؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 30.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.65 م.ت و سرانه فروش 16.58 م.ت .
 • 09:44:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:34؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .
 • 09:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.14 و سرانه خرید 54.98 م.ت و سرانه فروش 7.70 م.ت .
 • 09:43:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1176 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.6 م.ت .
 • 09:41:37؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 28.27 م.ت و سرانه فروش 52.64 م.ت .
 • 09:41:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1190 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بكاب با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.36 م.ت و سرانه فروش 17.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:39:16؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.63 و سرانه خرید 31.94 م.ت و سرانه فروش 12.14 م.ت .
 • 09:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 690 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 38.31 م.ت و سرانه فروش 35.47 م.ت .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 12.65 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .
 • 09:37:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 647 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .
 • 09:37:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:34؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 46.50 م.ت و سرانه فروش 16.48 م.ت .
 • 09:34:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:35؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-1.09) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 18.90 م.ت و سرانه فروش 49.03 م.ت .
 • 09:33:32؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.43 و سرانه خرید 310.39 م.ت و سرانه فروش 57.17 م.ت .
 • 09:32:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2033 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 500 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1370 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1424 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:38؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.09 و سرانه خرید 178.60 م.ت و سرانه فروش 57.83 م.ت .
 • 09:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1044 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سخواف با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 178.60 م.ت و سرانه فروش 57.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.09. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 15.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:26؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 104.53 م.ت و سرانه فروش 41.13 م.ت .
 • 09:30:08؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.43 و سرانه خرید 136.61 م.ت و سرانه فروش 25.17 م.ت .
 • 09:25:46؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 20.41 م.ت و سرانه فروش 26.65 م.ت .
 • 09:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1554 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:34؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %3.40) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 12.81 م.ت و سرانه فروش 4.49 م.ت .
 • 09:23:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 730 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %0.61) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 17.03 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت .
 • 09:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:45؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.01 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .
 • 09:20:58؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 35.03 م.ت و سرانه فروش 17.85 م.ت .
 • 09:19:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.3 م.ت .
 • 09:18:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.17 م.ت و سرانه فروش 18.37 م.ت .
 • 09:17:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:26؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 31.06 م.ت .
 • 09:17:16؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 18.46 م.ت و سرانه فروش 16.06 م.ت .
 • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 12.76 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 48.77 م.ت و سرانه فروش 20.31 م.ت .
 • 09:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:39؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.36) با حجم 20.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.73 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-1.86) با حجم 18.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 19.05 م.ت .
 • 09:13:39؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 18.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 15.78 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت .
 • 09:12:47؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 27.17 م.ت و سرانه فروش 15.55 م.ت .
 • 09:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 766 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:31؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 11.50 م.ت و سرانه فروش 19.87 م.ت .
 • 09:11:15؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.57) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 39.39 م.ت و سرانه فروش 36.52 م.ت .
 • 09:08:22؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 25.75 م.ت و سرانه فروش 41.92 م.ت .
 • 09:08:10؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 24.61 م.ت و سرانه فروش 41.69 م.ت .
 • 09:07:58؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %3.14) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 25.81 م.ت و سرانه فروش 27.97 م.ت .
 • 09:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1439 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.24 و سرانه خرید 132.91 م.ت و سرانه فروش 5.72 م.ت .
 • 09:05:40؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.31 و سرانه خرید 26.89 م.ت و سرانه فروش 0.95 م.ت .
 • 09:05:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 6591 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 952 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.56) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 25.87 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فزر با ارزش صف خرید 137.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17.44 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 31.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.28 م.ت .
 • 3- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 24.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.49 م.ت .
 • 4- نماد فولاي با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 115.32 م.ت .
 • 5- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 14.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.72 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.47 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.01 م.ت .
 • 3- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 15.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.19 م.ت .
 • 4- نماد كايتا با ارزش صف فروش 10.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 231.13 م.ت .
 • 5- نماد وشمال با ارزش صف فروش 10.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.16 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 24.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.49 م.ت .
 • 2- نماد سخواف با ارزش صف خرید 13.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.16 م.ت .
 • 3- نماد فولاي با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 115.32 م.ت .
 • 4- نماد فاما با ارزش صف خرید 5.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.79 م.ت .
 • 5- نماد فلات با ارزش صف خرید 2.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.45 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كايتا با ارزش صف فروش 10.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 231.13 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 16.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.01 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.47 م.ت .
 • 4- نماد كپارس با ارزش صف فروش 4.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.99 م.ت .
 • 5- نماد سدبير با ارزش صف فروش 7.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.50 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فسبزوار با حجم معاملات 14.07 میلیون سهم (4.86 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.46 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپلي با حجم معاملات 43.69 میلیون سهم (3.57 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.93 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كمنگنز با حجم معاملات 15.55 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.67 میلیارد تومان .
 • 4- نماد قثابت با حجم معاملات 97.21 میلیون سهم (4.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ونفت با حجم معاملات 31.68 میلیون سهم (20.63 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق ثبات با برآیند ورود پول درشت 14.16 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 11.83 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فسبزوار با برآیند ورود پول درشت 10.33 میلیارد تومان و حجم 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 8.90 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 8.72 میلیارد تومان و حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 44.74 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد ميدكو با برآیند خروج پول درشت 11.63 میلیارد تومان و حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 9.41 میلیارد تومان و حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 8.45 میلیارد تومان و حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كمنگنز با برآیند خروج پول درشت 5.26 میلیارد تومان و حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 9.71 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 8.79 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 16.27 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 15.81 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 9.15 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 8.38 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 6.83 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد سخواف با ارزش صف خرید 11.74 میلیارد تومان .
 • 2- نماد قچار با ارزش صف خرید 8.61 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شلعاب با ارزش صف خرید 5.87 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، چهارشنبه 27 بهمن 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها