بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 23 بهمن 1400

1400-11-23 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه 23 بهمن 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بازار:

گزارش بازار 23 بهمن 1400
گزارش بازار 23 بهمن 1400
گزارش بازار 23 بهمن 1400

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خپارس با حجم معاملات 699.59 میلیون سهم (4.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.68 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كاما با حجم معاملات 80.07 میلیون سهم (3.1 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.08 میلیارد تومان .
 • 3- نماد لپارس با حجم معاملات 4.56 میلیون سهم (4.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.81 میلیارد تومان .
 • 4- نماد تپكو با حجم معاملات 224.29 میلیون سهم (5.81 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.76 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حكشتي با حجم معاملات 26.94 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.50 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد كارا با برآیند ورود پول درشت 19.85 میلیارد تومان و حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سپيدما با برآیند ورود پول درشت 17.95 میلیارد تومان و حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 11.88 میلیارد تومان و حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد اعتماد با برآیند ورود پول درشت 6.21 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 57.40 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد كمند با برآیند خروج پول درشت 39.70 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد كيان با برآیند خروج پول درشت 16.03 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فرابورس با برآیند خروج پول درشت 12.18 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 11.69 میلیارد تومان و حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 12.14 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 112.49 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.83 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 17.08 میلیارد تومان .
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 16.07 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد گشان با ارزش صف خرید 15.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 14.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شپلي با ارزش صف خرید 13.58 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 12.77 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كوير با ارزش صف خرید 11.85 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سخواف با ارزش صف خرید 8.77 میلیارد تومان .
 • 7- نماد وسكرمان با ارزش صف خرید 8.34 میلیارد تومان .
 • 8- نماد كطبس با ارزش صف خرید 5.79 میلیارد تومان .
 • 9- نماد وسگيلا با ارزش صف خرید 3.02 میلیارد تومان .
 • 10- نماد وساشرقي با ارزش صف خرید 2.68 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ددام با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.88 م.ت و سرانه فروش 37.01 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.70. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:28:48؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 36.21 م.ت و سرانه فروش 20.35 م.ت .
 • 12:28:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:29؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 14.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 35.12 م.ت و سرانه فروش 34.33 م.ت .
 • 12:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-5.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 1296 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 659 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 736 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-5.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 1321 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 659 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 37.84 م.ت و سرانه فروش 22.92 م.ت .
 • 12:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 720 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:41؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 6.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 29.94 م.ت و سرانه فروش 17.16 م.ت .
 • 12:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 721 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 12.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 41.45 م.ت و سرانه فروش 26.96 م.ت .
 • 12:19:44؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 12.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 41.45 م.ت و سرانه فروش 26.96 م.ت .
 • 12:19:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 710 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 36.29 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .
 • 12:13:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:07؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.69 و سرانه خرید 23.08 م.ت و سرانه فروش 8.59 م.ت .
 • 12:12:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 1097 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:43؛ حجم مشکوک در نماد سيناد (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 1.00 م.ت و سرانه فروش 0.71 م.ت .
 • 12:07:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاردان (در آخرین قیمت %-1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 25.72 م.ت و سرانه فروش 16.50 م.ت .
 • 12:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 830 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 695 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 1328 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 724 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 1329 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 724 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 1331 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 724 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 1336 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 724 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 651 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 695 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:08؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 15.84 م.ت و سرانه فروش 7.91 م.ت .
 • 11:50:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:46؛ حجم مشکوک در نماد تصميم (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 45.90 م.ت و سرانه فروش 18.04 م.ت .
 • 11:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 1439 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 781 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:10؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 35.88 م.ت و سرانه فروش 12.53 م.ت .
 • 11:42:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .
 • 11:33:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .
 • 11:33:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1612 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1511 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 816 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:33؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.49 و سرانه خرید 25.96 م.ت و سرانه فروش 7.44 م.ت .
 • 11:28:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:02؛ حجم مشکوک در نماد وسكرشا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 51.77 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .
 • 11:25:09؛ حجم مشکوک در نماد وسنا (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.51 م.ت و سرانه فروش 17.16 م.ت .
 • 11:24:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:50؛ حجم مشکوک در نماد قنيشا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 9.12 م.ت و سرانه فروش 10.10 م.ت .
 • 11:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 1672 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1687 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.36 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:21:39؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 11.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 18.84 م.ت و سرانه فروش 26.78 م.ت .
 • 11:20:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:43؛ حجم مشکوک در نماد بكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 13.85 م.ت و سرانه فروش 8.88 م.ت .
 • 11:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1456 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:34؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %1.04) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 50.17 م.ت و سرانه فروش 19.97 م.ت .
 • 11:17:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 30.02 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .
 • 11:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شزنگ با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.44 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:09:50؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 14.52 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت .
 • 11:09:37؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت .
 • 11:08:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حكشتي با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.77 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:28؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 15.55 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .
 • 11:01:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسكرد با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83.73 م.ت و سرانه فروش 22.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكرد (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 519 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 467 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.41 و سرانه خرید 53.22 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .
 • 10:54:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.41 و سرانه خرید 53.22 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .
 • 10:54:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1046 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:21؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 20.19 م.ت و سرانه فروش 9.64 م.ت .
 • 10:54:16؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 20.19 م.ت و سرانه فروش 9.64 م.ت .
 • 10:53:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 854 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:15؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 6.76 م.ت .
 • 10:51:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1944 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 986 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:51؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 8.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 33.13 م.ت و سرانه فروش 29.38 م.ت .
 • 10:50:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.83 م.ت و سرانه فروش 9.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:49:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثشاهد با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.49 م.ت و سرانه فروش 14.04 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:48:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 2085 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 986 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 2115 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 986 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:38؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %0.07) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 8.49 م.ت و سرانه فروش 2.51 م.ت .
 • 10:42:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خپارس با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.68 م.ت و سرانه فروش 23.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:39:57؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 42.36 م.ت و سرانه فروش 22.23 م.ت .
 • 10:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:10؛ حجم مشکوک در نماد كوثر (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 5.57 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .
 • 10:32:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.2 م.ت .
 • 10:31:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كرمان با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.37 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:30:49؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 4.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 16.83 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 10:30:44؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 4.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 16.83 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 10:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:21؛ حجم مشکوک در نماد دپارس (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 5.26 م.ت و سرانه فروش 9.54 م.ت .
 • 10:26:42؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 41.49 م.ت و سرانه فروش 25.93 م.ت .
 • 10:26:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.5 م.ت .
 • 10:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارند (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاريس (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1097 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:54؛ حجم مشکوک در نماد سپيدما (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 65.30 م.ت و سرانه فروش 28.71 م.ت .
 • 10:18:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لپارس با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 103.07 م.ت و سرانه فروش 15.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1017 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:08؛ حجم مشکوک در نماد شكربن (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 11.27 م.ت و سرانه فروش 15.54 م.ت .
 • 10:10:41؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.46 م.ت و سرانه فروش 54.98 م.ت .
 • 10:10:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:56؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.46 م.ت و سرانه فروش 57.40 م.ت .
 • 10:06:27؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 86.85 م.ت .
 • 10:04:55؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.64 م.ت و سرانه فروش 57.36 م.ت .
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:06؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 4.63 م.ت و سرانه فروش 26.10 م.ت .
 • 09:58:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 2995 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1529 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 3294 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1529 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:43؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.14) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 29.30 م.ت و سرانه فروش 21.65 م.ت .
 • 09:57:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:19؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 15.01 م.ت و سرانه فروش 8.77 م.ت .
 • 09:56:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:56؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 29.15 م.ت و سرانه فروش 10.42 م.ت .
 • 09:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 3584 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1612 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:12؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 28.90 م.ت و سرانه فروش 9.66 م.ت .
 • 09:50:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 3718 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1937 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:10؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 28.72 م.ت .
 • 09:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:07؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 39.46 م.ت و سرانه فروش 25.66 م.ت .
 • 09:38:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 560 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 25.67 م.ت و سرانه فروش 14.63 م.ت .
 • 09:36:05؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 24.37 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .
 • 09:35:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:02؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 28.02 م.ت و سرانه فروش 30.64 م.ت .
 • 09:35:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 18.07 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 09:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 560 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 708 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:22؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 31.69 م.ت و سرانه فروش 17.56 م.ت .
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد تصميم (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 35.21 م.ت .
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد داريك (در آخرین قیمت %-0.01) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 14.14 م.ت و سرانه فروش 40.20 م.ت .
 • 09:28:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 41.58 م.ت و سرانه فروش 27.80 م.ت .
 • 09:28:27؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 41.58 م.ت و سرانه فروش 27.80 م.ت .
 • 09:28:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 764 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:41؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 31.32 م.ت و سرانه فروش 17.66 م.ت .
 • 09:26:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:44؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 6.76 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .
 • 09:24:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 37.13 م.ت و سرانه فروش 26.84 م.ت .
 • 09:23:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 37.13 م.ت و سرانه فروش 26.84 م.ت .
 • 09:23:53؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 26.39 م.ت و سرانه فروش 9.43 م.ت .
 • 09:23:06؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %-0.08) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 181.2 م.ت و سرانه فروش 81.25 م.ت .
 • 09:22:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 3995 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 734 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 942 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 803 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:05؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.52 م.ت و سرانه فروش 16.32 م.ت .
 • 09:21:02؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 55.73 و سرانه خرید 156.05 م.ت و سرانه فروش 2.80 م.ت .
 • 09:20:57؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 36.02 م.ت و سرانه فروش 25.77 م.ت .
 • 09:20:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:36؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 46.47 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .
 • 09:20:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآذر با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.47 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .
 • 09:19:24؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 45.33 م.ت و سرانه فروش 18.13 م.ت .
 • 09:19:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.26 م.ت و سرانه فروش 27.73 م.ت .
 • 09:18:50؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 22.79 م.ت و سرانه فروش 27.35 م.ت .
 • 09:18:45؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 20.10 م.ت و سرانه فروش 27.35 م.ت .
 • 09:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:20؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 49.56 م.ت و سرانه فروش 34.24 م.ت .
 • 09:18:14؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 49.60 م.ت و سرانه فروش 34.27 م.ت .
 • 09:18:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 13.95 م.ت .
 • 09:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 5661 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 734 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %1.44) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 14.80 م.ت و سرانه فروش 13.38 م.ت .
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.58) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 21.68 م.ت و سرانه فروش 30.33 م.ت .
 • 09:12:10؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 23.78 م.ت و سرانه فروش 69.68 م.ت .
 • 09:11:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1151 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 370 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:12؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.10) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 47.74 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت .
 • 09:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1294 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:59؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 09:09:53؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 09:09:52؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 18.85 م.ت و سرانه فروش 38.27 م.ت .
 • 09:09:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1548 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:52؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 29.96 م.ت و سرانه فروش 36.98 م.ت .
 • 09:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-5.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 6241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2506 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:35؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-5.05) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 85.63 م.ت .
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .
 • 09:06:34؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 23.50 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت .
 • 09:06:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيان (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1086 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 61.63 م.ت و سرانه فروش 90.95 م.ت .
 • 09:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:33؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %3.80) با حجم 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 27.56 م.ت و سرانه فروش 97.55 م.ت .
 • 09:05:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:28؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %3.89) با حجم 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 27.56 م.ت و سرانه فروش 97.55 م.ت .
 • 09:05:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكنار (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3701 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:22؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 18.04 م.ت و سرانه فروش 39.29 م.ت .
 • 09:05:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كارين (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 7173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 8112 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:51؛ حجم مشکوک در نماد وسكرد (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 102.09 م.ت و سرانه فروش 44.57 م.ت .
 • 09:04:40؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 25.16 م.ت و سرانه فروش 33.93 م.ت .
 • 09:04:24؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.76 و سرانه خرید 93.70 م.ت و سرانه فروش 12.08 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 68.19 م.ت و سرانه فروش 40.09 م.ت .
 • 09:03:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 6589 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:39؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 29.63 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت .
 • 09:03:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 13642 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:32؛ حجم مشکوک در نماد وسكرد (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 70.30 م.ت و سرانه فروش 49.21 م.ت .
 • 09:02:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:01؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 66.85 م.ت و سرانه فروش 25.76 م.ت .
 • 09:02:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1092 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک در نماد وسكرشا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 46.53 م.ت و سرانه فروش 34.97 م.ت .
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک در نماد وسكرشا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 46.53 م.ت و سرانه فروش 39.14 م.ت .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد گشان با ارزش صف خرید 39.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 211.65 م.ت .
 • 2- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 34.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 77.27 م.ت .
 • 3- نماد كاما با ارزش صف خرید 29.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.88 م.ت .
 • 4- نماد وسالت با ارزش صف خرید 23.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.34 م.ت .
 • 5- نماد سخواف با ارزش صف خرید 16.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.50 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 31.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.73 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.84 م.ت .
 • 3- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 18.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.31 م.ت .
 • 4- نماد وشمال با ارزش صف فروش 12.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.45 م.ت .
 • 5- نماد سدبير با ارزش صف فروش 9.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.04 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد گشان با ارزش صف خرید 39.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 211.65 م.ت .
 • 2- نماد شمواد با ارزش صف خرید 3.83 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 201.58 م.ت .
 • 3- نماد بتك با ارزش صف خرید 2.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 183.30 م.ت .
 • 4- نماد شراز با ارزش صف خرید 2.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 179.76 م.ت .
 • 5- نماد لپارس با ارزش صف خرید 8.71 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.32 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كايتا با ارزش صف فروش 3.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 166.14 م.ت .
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 7.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.32 م.ت .
 • 3- نماد وبرق با ارزش صف فروش 31.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.73 م.ت .
 • 4- نماد سدبير با ارزش صف فروش 9.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.04 م.ت .
 • 5- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.84 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد اتكاي با حجم معاملات 63.33 میلیون سهم (2.87 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 81.65 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سمايه با حجم معاملات 56.16 میلیون سهم (7.06 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 20.29 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كرازي با حجم معاملات 137.76 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.74 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وسپه با حجم معاملات 24.22 میلیون سهم (5.39 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.65 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كمنگنز با حجم معاملات 14.57 میلیون سهم (4.3 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.42 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد كمند با برآیند ورود پول درشت 66.43 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 25.73 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 23.21 میلیارد تومان و حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد كالا با برآیند ورود پول درشت 22.63 میلیارد تومان و حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 20.33 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 26.27 میلیارد تومان و حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سمايه با برآیند خروج پول درشت 12.76 میلیارد تومان و حجم 7.06 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 6.94 میلیارد تومان و حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد نوري با برآیند خروج پول درشت 5.59 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 136.41 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 63.89 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 45.29 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 17.64 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 6.54 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 34.79 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 10.73 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 21.62 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سخواف با ارزش صف خرید 10.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وامير با ارزش صف خرید 9.85 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فجام با ارزش صف خرید 8.79 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تكنار با ارزش صف خرید 7.08 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وسگيلا با ارزش صف خرید 4.25 میلیارد تومان .
 • 7- نماد وساشرقي با ارزش صف خرید 2.03 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، شنبه 23 بهمن 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها