بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 2 اسفند 1400

1400-12-02 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 2 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وبملت با حجم معاملات 476.97 میلیون سهم (2.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 167.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 310.94 میلیون سهم (3.3 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 56.94 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ونوين با حجم معاملات 136.99 میلیون سهم (5.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.88 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وپست با حجم معاملات 78.58 میلیون سهم (13.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.21 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كپارس با حجم معاملات 26.59 میلیون سهم (3.67 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.75 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 65.49 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 26.70 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان و حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 21.26 میلیارد تومان و حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فرابورس با برآیند ورود پول درشت 14.32 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 49.79 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 35.51 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 26.10 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 10.59 میلیارد تومان و حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 9.65 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 118.88 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 19.68 میلیارد تومان .
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 16.47 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.21 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 118.50 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 25.08 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 15.51 میلیارد تومان .
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 9.63 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 16.21 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 15.98 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.15 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.46 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 1.57 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 862 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.4 م.ت .
 • 12:29:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 684 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 124 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 684 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 860 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 610 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حبندر (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 875 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 610 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:11؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 24.83 م.ت و سرانه فروش 92.13 م.ت .
 • 12:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 684 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1870 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:17؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-1.38) با حجم 9.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 31.92 م.ت و سرانه فروش 9.87 م.ت .
 • 12:24:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1644 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 918 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 610 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1548 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1802 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 691 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:34؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 32.91 م.ت و سرانه فروش 40.33 م.ت .
 • 12:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.21 و سرانه خرید 81.24 م.ت و سرانه فروش 13.08 م.ت .
 • 12:14:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 689 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 992 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 671 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:28؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 21.27 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .
 • 12:10:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:36؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 28.11 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .
 • 12:07:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 705 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سپاها با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 37.76 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:58:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 155 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 719 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:56؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.09 و سرانه خرید 42.13 م.ت و سرانه فروش 10.30 م.ت .
 • 11:53:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 737 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:09؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.39 و سرانه خرید 12.67 م.ت و سرانه فروش 1.22 م.ت .
 • 11:50:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شرنگي با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.57 م.ت و سرانه فروش 29.56 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.53. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:47:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:44؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.26 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 1.30 م.ت .
 • 11:42:12؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 14.59 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 11:39:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 954 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:13؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %-3.56) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.41 م.ت و سرانه فروش 17.42 م.ت .
 • 11:36:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:49؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 161.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 11.98 م.ت .
 • 11:33:50؛ حجم مشکوک در نماد حبندر (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 32.76 م.ت و سرانه فروش 23.20 م.ت .
 • 11:32:45؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 49.89 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .
 • 11:32:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 50.38 م.ت و سرانه فروش 16.18 م.ت .
 • 11:29:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 999 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 60.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:04؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حبندر (در آخرین قیمت %-1.29) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.46 م.ت و سرانه فروش 22.28 م.ت .
 • 11:28:05؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حبندر با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.86 م.ت و سرانه فروش 80.41 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.52. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:25:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 1041 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اخابر با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.25 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:24:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.54 و سرانه خرید 61.54 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .
 • 11:21:21؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.34 و سرانه خرید 14.52 م.ت و سرانه فروش 1.28 م.ت .
 • 11:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:52؛ حجم مشکوک در نماد ساوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 3.90 م.ت .
 • 11:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:10؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 814 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 1095 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1285 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 958 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 811 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:18؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 9.02 م.ت و سرانه فروش 9.21 م.ت .
 • 10:58:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:37؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 18.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 15.40 م.ت .
 • 10:56:37؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 18.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 15.40 م.ت .
 • 10:55:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.49 م.ت و سرانه فروش 32.42 م.ت .
 • 10:52:14؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 36.03 م.ت و سرانه فروش 36.03 م.ت .
 • 10:46:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 623 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 977 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:42؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 2320.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 19.99 م.ت .
 • 10:44:19؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 13.15 م.ت و سرانه فروش 11.26 م.ت .
 • 10:44:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثنظام با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.36 م.ت و سرانه فروش 52.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:43:47؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.14 و سرانه خرید 43.14 م.ت و سرانه فروش 8.40 م.ت .
 • 10:43:16؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 20.17 م.ت و سرانه فروش 11.12 م.ت .
 • 10:42:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 811 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:15؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 1.03 م.ت و سرانه فروش 16.69 م.ت .
 • 10:38:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 939 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:21؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 28.00 م.ت و سرانه فروش 28.58 م.ت .
 • 10:36:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 909 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:49؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %-3.40) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 13.14 م.ت و سرانه فروش 24.41 م.ت .
 • 10:34:14؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .
 • 10:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:58؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 12.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 36.33 م.ت .
 • 10:28:58؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 20.92 م.ت و سرانه فروش 51.46 م.ت .
 • 10:28:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:40؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.59 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 10:24:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 791 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:18؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.89 و سرانه خرید 35.44 م.ت و سرانه فروش 9.12 م.ت .
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1689 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1096 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:57؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %4.67) با حجم 10.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 11.30 م.ت و سرانه فروش 37.62 م.ت .
 • 10:15:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:51؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %4.67) با حجم 10.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 11.30 م.ت و سرانه فروش 37.62 م.ت .
 • 10:15:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 987 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .
 • 10:09:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 863 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:05؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 38.24 م.ت و سرانه فروش 51.84 م.ت .
 • 10:05:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 892 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 792 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.3 م.ت .
 • 10:02:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 424 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 807 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 923 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 34.98 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت .
 • 09:53:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:03؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 1554.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 11.75 م.ت و سرانه فروش 18.04 م.ت .
 • 09:51:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 648 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:45؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 23.36 م.ت و سرانه فروش 17.42 م.ت .
 • 09:49:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.61 و سرانه خرید 34.57 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 09:49:16؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 37.43 م.ت و سرانه فروش 19.92 م.ت .
 • 09:49:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خبهمن با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.69 م.ت و سرانه فروش 19.32 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:48:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 621 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:35؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 27.83 م.ت و سرانه فروش 19.07 م.ت .
 • 09:47:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:34؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-0.66) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 9.35 م.ت .
 • 09:46:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاراك با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.62 م.ت و سرانه فروش 8.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:45:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:41؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 11.20 م.ت .
 • 09:45:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 406 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سصفها با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.06 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:44:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 688 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2416 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:08؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.71) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 13.61 م.ت و سرانه فروش 30.81 م.ت .
 • 09:42:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 650 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:26؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 21.72 م.ت و سرانه فروش 23.60 م.ت .
 • 09:41:25؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 27.71 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:41:24؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 18.93 م.ت و سرانه فروش 11.27 م.ت .
 • 09:41:12؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %3.83) با حجم 108.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 20.99 م.ت و سرانه فروش 18.52 م.ت .
 • 09:41:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 822 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.17 م.ت و سرانه فروش 18.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:40:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.2 م.ت .
 • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 20.98 م.ت و سرانه فروش 14.42 م.ت .
 • 09:40:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1284 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خودرو با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 84.16 م.ت و سرانه فروش 23.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 1313 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 1300 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 650 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:51؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت .
 • 09:36:44؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 26.88 م.ت و سرانه فروش 8.42 م.ت .
 • 09:36:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 1286 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 383 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:24؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 10.99 م.ت .
 • 09:35:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1308 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 48.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:09؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 19.37 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت .
 • 09:35:01؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %2.31) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 13.28 م.ت و سرانه فروش 6.84 م.ت .
 • 09:35:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1315 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:29؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %-0.79) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 4.08 م.ت و سرانه فروش 9.23 م.ت .
 • 09:34:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 1297 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 1249 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 803 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 363 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 45.31 م.ت و سرانه فروش 21.09 م.ت .
 • 09:33:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:25؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 26.23 م.ت و سرانه فروش 27.23 م.ت .
 • 09:33:20؛ حجم مشکوک در نماد چافست (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 8.42 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .
 • 09:33:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 1253 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:10؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 40.21 م.ت .
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %-3.03) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 26.24 م.ت .
 • 09:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 1260 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:48؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 11.37 م.ت .
 • 09:32:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 577 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1235 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 682 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 831 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:26؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 19.68 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت .
 • 09:31:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1226 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 729 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:56؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 22.19 م.ت و سرانه فروش 15.70 م.ت .
 • 09:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:37؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 35.68 م.ت و سرانه فروش 30.95 م.ت .
 • 09:28:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 1317 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:29؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 69.06 م.ت و سرانه فروش 20.29 م.ت .
 • 09:28:14؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %-1.77) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 10.31 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 890 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 46.23 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت .
 • 09:28:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1332 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 796 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 1257 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:39؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 25.04 م.ت و سرانه فروش 12.41 م.ت .
 • 09:27:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 887 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1304 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:04؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت و سرانه فروش 8.61 م.ت .
 • 09:26:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1303 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 1431 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 1410 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 891 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 428 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 1153 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .
 • 09:25:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:47؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 8.26 م.ت و سرانه فروش 8.85 م.ت .
 • 09:25:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 877 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:35؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 38.66 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .
 • 09:25:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 870 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 992 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 72.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 30.60 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .
 • 09:24:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 867 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 854 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 929 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2712 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 756 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 53.31 م.ت و سرانه فروش 38.44 م.ت .
 • 09:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1087 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1329 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.6 م.ت .
 • 09:22:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2595 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 756 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 755 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .
 • 09:21:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.8 م.ت .
 • 09:20:48؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-4.53) با حجم 49.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 50.96 م.ت و سرانه فروش 30.86 م.ت .
 • 09:20:44؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 1042.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 18.10 م.ت و سرانه فروش 24.27 م.ت .
 • 09:20:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-3.31) با حجم 47.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.96 م.ت و سرانه فروش 30.86 م.ت .
 • 09:20:38؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 1025.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 18.10 م.ت و سرانه فروش 24.27 م.ت .
 • 09:20:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 47.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:32؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 1009.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 18.10 م.ت و سرانه فروش 24.27 م.ت .
 • 09:20:30؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 45.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 48.07 م.ت .
 • 09:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1587 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 756 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:27؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 24.33 م.ت و سرانه فروش 23.15 م.ت .
 • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 45.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 48.07 م.ت .
 • 09:20:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:56؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 34.63 م.ت و سرانه فروش 49.43 م.ت .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.72 و سرانه خرید 28.28 م.ت و سرانه فروش 4.21 م.ت .
 • 09:19:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 936 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:42؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .
 • 09:19:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 795 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:37؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 32.57 م.ت و سرانه فروش 12.74 م.ت .
 • 09:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 895 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.5 م.ت .
 • 09:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 828 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1200 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1308 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.98 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 15.07 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .
 • 09:17:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.4 م.ت .
 • 09:17:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2205 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:18؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.69 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.49) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 6.16 م.ت و سرانه فروش 15.09 م.ت .
 • 09:16:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 903 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:52؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 15.84 م.ت و سرانه فروش 30.86 م.ت .
 • 09:15:46؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %3.73) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 12.42 م.ت و سرانه فروش 21.74 م.ت .
 • 09:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 909 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 653 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 7.44 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .
 • 09:14:16؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 22.41 م.ت و سرانه فروش 32.47 م.ت .
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 27.64 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .
 • 09:14:12؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 13.76 م.ت و سرانه فروش 17.95 م.ت .
 • 09:13:57؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 39.04 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .
 • 09:13:37؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 50.29 م.ت و سرانه فروش 67.94 م.ت .
 • 09:13:34؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 18.09 م.ت و سرانه فروش 16.06 م.ت .
 • 09:13:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:58؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 29.53 م.ت و سرانه فروش 16.88 م.ت .
 • 09:12:53؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 36.94 م.ت و سرانه فروش 16.82 م.ت .
 • 09:12:53؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 17.84 م.ت .
 • 09:12:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 935 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:54؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 18.73 م.ت و سرانه فروش 41.48 م.ت .
 • 09:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:45؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 20.42 م.ت .
 • 09:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 756 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 976 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 816 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:29؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 62.62 م.ت و سرانه فروش 17.40 م.ت .
 • 09:08:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 996 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 912 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 800 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.48 و سرانه خرید 277.46 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .
 • 09:07:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 5.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.48 و سرانه خرید 277.46 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .
 • 09:07:24؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 5.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.48 و سرانه خرید 277.46 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .
 • 09:07:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 740 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 40.99 و سرانه خرید 295.56 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .
 • 09:07:01؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 40.99 و سرانه خرید 295.56 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .
 • 09:06:48؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 30.00 م.ت و سرانه فروش 16.92 م.ت .
 • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 27.13 م.ت و سرانه فروش 76.49 م.ت .
 • 09:05:44؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 23.27 م.ت و سرانه فروش 31.99 م.ت .
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 786 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:20؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 77.58 م.ت و سرانه فروش 40.23 م.ت .
 • 09:05:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4821 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 865 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:55؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 11.10 م.ت و سرانه فروش 9.14 م.ت .
 • 09:04:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:29؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.60 و سرانه خرید 69.86 م.ت و سرانه فروش 10.59 م.ت .
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 33.00 م.ت و سرانه فروش 35.40 م.ت .
 • 09:03:38؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 16.82 م.ت و سرانه فروش 31.26 م.ت .
 • 09:03:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3354 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2822 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.33 و سرانه خرید 57.54 م.ت و سرانه فروش 10.79 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 41.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.98 م.ت .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 26.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.59 م.ت .
 • 3- نماد تپكو با ارزش صف خرید 23.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 24.33 م.ت .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 14.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.19 م.ت .
 • 5- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 13.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.10 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وشمال با ارزش صف فروش 18.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.10 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.71 م.ت .
 • 3- نماد غنوش با ارزش صف فروش 14.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.90 م.ت .
 • 4- نماد كايتا با ارزش صف فروش 8.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 228.50 م.ت .
 • 5- نماد حبندر با ارزش صف فروش 6.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.16 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد بالبر با ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.59 م.ت .
 • 2- نماد حسينا با ارزش صف خرید 12.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 128.31 م.ت .
 • 3- نماد فجام با ارزش صف خرید 4.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 126.67 م.ت .
 • 4- نماد شمواد با ارزش صف خرید 8.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 115.10 م.ت .
 • 5- نماد واحصا با ارزش صف خرید 14.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.19 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كايتا با ارزش صف فروش 8.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 228.50 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.71 م.ت .
 • 3- نماد غنوش با ارزش صف فروش 14.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.90 م.ت .
 • 4- نماد حبندر با ارزش صف فروش 6.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.16 م.ت .
 • 5- نماد شسم با ارزش صف فروش 2.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.48 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فولاي با حجم معاملات 51.63 میلیون سهم (13.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.62 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خكاوه با حجم معاملات 61.44 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.09 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبير با حجم معاملات 10.90 میلیون سهم (7.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.00 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فجام با حجم معاملات 34.07 میلیون سهم (5.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.67 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بشهاب با حجم معاملات 1.15 میلیون سهم (4.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.18 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 37.32 میلیارد تومان و حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 29.45 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 18.35 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارين با برآیند ورود پول درشت 16.60 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 11.01 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 58.01 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 10.35 میلیارد تومان و حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد تماوند با برآیند خروج پول درشت 7.21 میلیارد تومان و حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 5.76 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 31.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 22.42 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 15.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 14.29 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 7.77 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 17.24 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 9.38 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حسينا با ارزش صف خرید 5.70 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خفولا با ارزش صف خرید 4.81 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 1.37 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، دوشنبه 2 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها