بلاگ Live TSE

1401-05-05حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 5 مرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بازار بورس

1401-05-04حامد عبدی پور

حضور در نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401 (FINEX2022)

گزارش تصویری از غرفه LIVE TSE در نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401 (FINEX2022) به همراه برنامه کارگاه های آموزشی برگزار شده
نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401

1401-03-30حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 30 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-29حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 29 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-28حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 28 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-25حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 25 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-24حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 24 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-23حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 23 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-22حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 22 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-22حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 21 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-20حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 18 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-17حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 17 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز