بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 7 اسفند 1400

1400-12-08 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه، 7 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 90.15 میلیون سهم (7.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.64 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بترانس با حجم معاملات 107.12 میلیون سهم (4.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.05 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كماسه با حجم معاملات 68.68 میلیون سهم (4.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 17.55 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خفولا با حجم معاملات 9.64 میلیون سهم (6.88 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.93 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ورنا با حجم معاملات 47.85 میلیون سهم (3.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 20.03 میلیارد تومان و حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 7.75 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 5.87 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 22.74 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 22.25 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 17.96 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 14.93 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 13.26 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 16.43 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 117.24 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 49.19 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 29.04 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 11.44 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 9.72 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.23 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف خرید 16.51 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با ارزش صف خرید 12.38 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
 • 6- نماد گنگين با ارزش صف خرید 10.21 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.43 میلیارد تومان .
 • 8- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:31؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 34.56 م.ت و سرانه فروش 26.81 م.ت .
 • 12:19:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فباهنر با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.60 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:17:01؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 13.25 م.ت .
 • 12:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفپارس با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.26 م.ت و سرانه فروش 12.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:14:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:57؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 13.94 م.ت .
 • 12:06:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %3.07) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .
 • 11:54:16؛ حجم مشکوک در نماد تكمبا (در آخرین قیمت %4.49) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .
 • 11:49:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:38؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.95 و سرانه خرید 257.69 م.ت و سرانه فروش 6.45 م.ت .
 • 11:44:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:27؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 39.98 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .
 • 11:43:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 55.19 م.ت و سرانه فروش 34.86 م.ت .
 • 11:43:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شساخت (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 655 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:49؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 17.80 م.ت .
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:24؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 6.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .
 • 10:58:24؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 6.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .
 • 10:58:00؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 14.05 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 10:56:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:53؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 13.23 م.ت و سرانه فروش 10.33 م.ت .
 • 10:51:58؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 8.95 م.ت و سرانه فروش 3.78 م.ت .
 • 10:51:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 111.60 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت .
 • 10:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:01؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 12.33 م.ت و سرانه فروش 11.89 م.ت .
 • 10:29:00؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 15.20 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .
 • 10:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بترانس با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.25 م.ت و سرانه فروش 16.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:27:48؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 28.71 م.ت و سرانه فروش 31.52 م.ت .
 • 10:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .
 • 10:19:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 713 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:44؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %-0.90) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .
 • 10:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:37؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 30.81 م.ت و سرانه فروش 15.40 م.ت .
 • 10:10:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:08؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 26.42 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .
 • 10:08:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.4 م.ت .
 • 10:08:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 831 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:45؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.47) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
 • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 468 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 468 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:33؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 18.82 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .
 • 10:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:09؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-0.77) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 19.63 م.ت .
 • 10:00:44؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 46.11 م.ت و سرانه فروش 27.58 م.ت .
 • 10:00:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:14؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:58:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 21.40 م.ت و سرانه فروش 14.95 م.ت .
 • 09:56:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:32؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 21.40 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .
 • 09:54:44؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.15 م.ت و سرانه فروش 11.42 م.ت .
 • 09:54:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.32) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 26.66 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت .
 • 09:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:19؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 79.10 م.ت و سرانه فروش 40.73 م.ت .
 • 09:52:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 514 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:55؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 9.57 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .
 • 09:49:44؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 12.33 م.ت .
 • 09:49:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساپا با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 127.54 م.ت و سرانه فروش 37.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 12.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:48:37؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 30.04 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .
 • 09:47:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:35؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 15.57 م.ت .
 • 09:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:08؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 107.29 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .
 • 09:46:08؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 32.15 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .
 • 09:46:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.24 و سرانه خرید 37.79 م.ت و سرانه فروش 11.68 م.ت .
 • 09:45:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 670 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:14؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 11.62 م.ت .
 • 09:44:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:05؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-1.79) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 45.68 م.ت .
 • 09:41:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:31؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 3.40 م.ت و سرانه فروش 6.71 م.ت .
 • 09:41:18؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.08) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 14.59 م.ت و سرانه فروش 41.71 م.ت .
 • 09:40:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:17؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 27.53 م.ت .
 • 09:38:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:45؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .
 • 09:38:39؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .
 • 09:38:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
 • 09:38:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .
 • 09:37:34؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 29.99 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .
 • 09:36:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .
 • 09:35:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1009 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:51؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 9.70 م.ت و سرانه فروش 3.44 م.ت .
 • 09:35:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .
 • 09:34:14؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 15.15 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .
 • 09:33:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2091 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:42؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 54.27 م.ت و سرانه فروش 30.26 م.ت .
 • 09:33:38؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 9.66 م.ت .
 • 09:33:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2901 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:24؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كماسه با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.27 م.ت و سرانه فروش 30.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:33:18؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.16 و سرانه خرید 33.46 م.ت و سرانه فروش 8.04 م.ت .
 • 09:31:29؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.37) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 23.82 م.ت .
 • 09:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:43؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 16.82 م.ت و سرانه فروش 10.76 م.ت .
 • 09:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1235 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-1.23) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
 • 09:27:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .
 • 09:26:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 529 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 6.08 م.ت و سرانه فروش 26.20 م.ت .
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 12.29 م.ت و سرانه فروش 26.67 م.ت .
 • 09:24:28؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 25.35 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .
 • 09:24:21؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 40.46 م.ت و سرانه فروش 22.28 م.ت .
 • 09:23:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:12؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 28.94 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .
 • 09:23:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:35؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 3.70 م.ت و سرانه فروش 236.07 م.ت .
 • 09:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:23؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 3.70 م.ت و سرانه فروش 158.63 م.ت .
 • 09:20:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 09:20:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .
 • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 2.01 م.ت و سرانه فروش 43.73 م.ت .
 • 09:19:36؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 27.84 م.ت .
 • 09:19:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.1 م.ت .
 • 09:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:34؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 31.31 م.ت و سرانه فروش 46.86 م.ت .
 • 09:16:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:26؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 11.96 م.ت .
 • 09:16:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 30.46 م.ت و سرانه فروش 16.96 م.ت .
 • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 27.99 م.ت و سرانه فروش 30.14 م.ت .
 • 09:15:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:09؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 67.27 م.ت و سرانه فروش 72.44 م.ت .
 • 09:15:06؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 8.56 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .
 • 09:14:54؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.02) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .
 • 09:14:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:54؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 29.19 م.ت و سرانه فروش 45.14 م.ت .
 • 09:13:51؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 46.17 م.ت .
 • 09:13:30؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 86.69 م.ت و سرانه فروش 25.24 م.ت .
 • 09:13:28؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 25.73 م.ت .
 • 09:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 11.53 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .
 • 09:11:16؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 56.03 م.ت و سرانه فروش 37.52 م.ت .
 • 09:10:58؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 56.03 م.ت و سرانه فروش 37.52 م.ت .
 • 09:10:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:32؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 15.85 م.ت و سرانه فروش 26.56 م.ت .
 • 09:10:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1249 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 624 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:26؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 32.51 م.ت و سرانه فروش 20.83 م.ت .
 • 09:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:59؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.42 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
 • 09:09:39؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.68 م.ت و سرانه فروش 17.48 م.ت .
 • 09:09:28؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 70.53 م.ت و سرانه فروش 51.47 م.ت .
 • 09:09:11؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 25.01 م.ت .
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 30.13 م.ت .
 • 09:08:07؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.92) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 8.78 م.ت و سرانه فروش 51.42 م.ت .
 • 09:08:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1097 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:36؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 43.92 م.ت .
 • 09:05:11؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 14.45 م.ت و سرانه فروش 30.38 م.ت .
 • 09:05:11؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 28.98 م.ت و سرانه فروش 24.89 م.ت .
 • 09:05:10؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 14.45 م.ت و سرانه فروش 30.38 م.ت .
 • 09:04:55؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 51.58 م.ت و سرانه فروش 51.14 م.ت .
 • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 66.58 م.ت و سرانه فروش 76.39 م.ت .
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 27.48 م.ت و سرانه فروش 29.17 م.ت .
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 15.38 م.ت و سرانه فروش 38.64 م.ت .
 • 09:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:21؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 65.05 م.ت و سرانه فروش 35.68 م.ت .
 • 09:02:14؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.76 و سرانه خرید 218.98 م.ت و سرانه فروش 38.02 م.ت .
 • 09:02:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1468 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 58.82 م.ت و سرانه فروش 130.67 م.ت .
 • 09:01:23؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 58.82 م.ت و سرانه فروش 130.67 م.ت .
 • 09:01:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3841 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 661 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 39.73 م.ت و سرانه فروش 73.35 م.ت .
 • 09:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1326 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 81.59 م.ت و سرانه فروش 154.79 م.ت .
 • 09:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1450 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 45.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.32 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 41.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.48 م.ت .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 23.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.90 م.ت .
 • 4- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 20.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 17.43 م.ت .
 • 5- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 18.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.85 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 24.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.12 م.ت .
 • 2- نماد تپكو با ارزش صف فروش 9.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 22.25 م.ت .
 • 3- نماد كباده با ارزش صف فروش 4.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.79 م.ت .
 • 4- نماد ساذري با ارزش صف فروش 3.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 25.33 م.ت .
 • 5- نماد دروز با ارزش صف فروش 3.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 287.70 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حبندر با ارزش صف خرید 6.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 299.46 م.ت .
 • 2- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 9.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 165.31 م.ت .
 • 3- نماد واحصا با ارزش صف خرید 11.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 152.52 م.ت .
 • 4- نماد سدبير با ارزش صف خرید 17.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.86 م.ت .
 • 5- نماد شپديس با ارزش صف خرید 9.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 131.27 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد دروز با ارزش صف فروش 3.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 287.70 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 24.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.12 م.ت .
 • 3- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 76.24 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 38.99 م.ت .
 • 5- نماد فكمند با ارزش صف فروش 2.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.20 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 66.80 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.30 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كساوه با حجم معاملات 13.44 میلیون سهم (12.03 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 51.12 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سامان با حجم معاملات 109.52 میلیون سهم (4.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.02 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حتايد با حجم معاملات 42.48 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فنفت با حجم معاملات 7.73 میلیون سهم (2.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.50 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 25.56 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 15.75 میلیارد تومان و حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 13.61 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 8.95 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 8.76 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 30.23 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد فملي با برآیند خروج پول درشت 24.31 میلیارد تومان و حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 23.57 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 13.49 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد وخاور با برآیند خروج پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 22.05 میلیارد تومان .
 • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 11.60 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 8.66 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 5.32 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 25.67 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.74 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 10.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 9.80 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 7.11 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 19.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.56 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف خرید 8.06 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.12 میلیارد تومان .
 • 6- نماد خاهن با ارزش صف خرید 5.63 میلیارد تومان .
 • 7- نماد رافزا با ارزش صف خرید 2.47 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، شنبه، 7 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها