بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 4 اسفند 1400

1400-12-04 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 4 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 66.80 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.30 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كساوه با حجم معاملات 13.44 میلیون سهم (12.03 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 51.12 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سامان با حجم معاملات 109.52 میلیون سهم (4.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.02 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حتايد با حجم معاملات 42.48 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد فنفت با حجم معاملات 7.73 میلیون سهم (2.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.50 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 25.56 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 15.75 میلیارد تومان و حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 13.61 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 8.95 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 8.76 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 30.23 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد فملي با برآیند خروج پول درشت 24.31 میلیارد تومان و حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 23.57 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 13.49 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد وخاور با برآیند خروج پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 22.05 میلیارد تومان .
 • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 11.60 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 8.66 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 5.32 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 25.67 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.74 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 10.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 9.80 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 7.11 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 19.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.56 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف خرید 8.06 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.12 میلیارد تومان .
 • 6- نماد خاهن با ارزش صف خرید 5.63 میلیارد تومان .
 • 7- نماد رافزا با ارزش صف خرید 2.47 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:50؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-0.20) با حجم 56.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 31.48 م.ت و سرانه فروش 16.25 م.ت .
 • 12:29:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 40.54 م.ت و سرانه فروش 8.84 م.ت .
 • 12:29:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 40.52 م.ت و سرانه فروش 8.83 م.ت .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 472 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت .
 • 12:23:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.79 م.ت و سرانه فروش 18.98 م.ت .
 • 12:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 48.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 41.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 26.95 م.ت و سرانه فروش 16.64 م.ت .
 • 12:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 842 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:30؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-0.79) با حجم 36.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 26.13 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .
 • 12:17:16؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.04 و سرانه خرید 46.76 م.ت و سرانه فروش 15.40 م.ت .
 • 12:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 860 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 32.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:09؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 60.08 م.ت و سرانه فروش 25.07 م.ت .
 • 12:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 516 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سامان با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.39 م.ت و سرانه فروش 50.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .
 • 12:06:30؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 19.61 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .
 • 12:06:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 887 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 563 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 9.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 29.92 م.ت و سرانه فروش 20.27 م.ت .
 • 11:59:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 9.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 18.06 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
 • 11:59:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 9.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 18.06 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
 • 11:59:52؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 15.47 م.ت و سرانه فروش 17.06 م.ت .
 • 11:57:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 26.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 25.83 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .
 • 11:56:28؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 7.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 16.52 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .
 • 11:55:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:42؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 3.68 م.ت و سرانه فروش 33.93 م.ت .
 • 11:52:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 578 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:24؛ حجم مشکوک در نماد لخانه (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 11.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 9.49 م.ت .
 • 11:52:19؛ حجم مشکوک در نماد لخانه (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 11.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 9.49 م.ت .
 • 11:46:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:53؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 12.71 م.ت و سرانه فروش 11.10 م.ت .
 • 11:43:47؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 23.69 م.ت و سرانه فروش 19.42 م.ت .
 • 11:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:08؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 13.72 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .
 • 11:40:28؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 20.79 م.ت و سرانه فروش 24.18 م.ت .
 • 11:36:48؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 18.22 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .
 • 11:36:31؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-2.09) با حجم 7.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 33.87 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .
 • 11:36:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:37؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 23.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 34.03 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت .
 • 11:35:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .
 • 11:34:11؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 9.96 م.ت و سرانه فروش 12.52 م.ت .
 • 11:33:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:56؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 44.16 م.ت و سرانه فروش 21.97 م.ت .
 • 11:28:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 34.56 م.ت و سرانه فروش 14.54 م.ت .
 • 11:27:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 840 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سخواف با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.06 م.ت و سرانه فروش 12.06 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:26:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 944 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:20؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-4.66) با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 39.87 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 11:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 40.88 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت .
 • 11:23:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:05؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 37.64 م.ت و سرانه فروش 13.91 م.ت .
 • 11:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1052 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 16.22 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .
 • 11:21:01؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 7.33 م.ت و سرانه فروش 8.77 م.ت .
 • 11:20:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 14.05 م.ت .
 • 11:20:07؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.53 و سرانه خرید 48.52 م.ت و سرانه فروش 6.44 م.ت .
 • 11:18:19؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 102.23 م.ت و سرانه فروش 26.67 م.ت .
 • 11:08:49؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 19.06 م.ت .
 • 11:08:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 31.77 م.ت و سرانه فروش 10.59 م.ت .
 • 11:06:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:08؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 27.54 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .
 • 11:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:47؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-1.20) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 24.10 م.ت و سرانه فروش 11.18 م.ت .
 • 11:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد قنقش (در آخرین قیمت %0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 723 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.40) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.71 م.ت و سرانه فروش 11.28 م.ت .
 • 11:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:33؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 30.30 م.ت و سرانه فروش 31.68 م.ت .
 • 10:53:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 16.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 41.24 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 10:46:50؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 25.75 م.ت و سرانه فروش 17.42 م.ت .
 • 10:46:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 15.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 41.90 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 10:45:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 15.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 41.90 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 10:45:03؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %3.77) با حجم 14.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.56 و سرانه خرید 41.19 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .
 • 10:44:10؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 6.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 6.32 م.ت و سرانه فروش 15.05 م.ت .
 • 10:43:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 1308 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:11؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 59.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 10:39:22؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 49.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.93 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 4.58 م.ت .
 • 10:39:17؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 49.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.93 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 4.58 م.ت .
 • 10:38:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:33؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.03 و سرانه خرید 42.47 م.ت و سرانه فروش 6.04 م.ت .
 • 10:38:33؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 11.01 م.ت و سرانه فروش 4.28 م.ت .
 • 10:37:55؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت .
 • 10:37:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:10؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 18.69 م.ت و سرانه فروش 17.85 م.ت .
 • 10:36:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1418 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:24؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.43) با حجم 10.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.30 و سرانه خرید 34.54 م.ت و سرانه فروش 10.47 م.ت .
 • 10:36:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-1.56) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 11.98 م.ت و سرانه فروش 11.78 م.ت .
 • 10:35:34؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 31.81 م.ت و سرانه فروش 8.78 م.ت .
 • 10:35:34؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-1.56) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 11.98 م.ت و سرانه فروش 11.78 م.ت .
 • 10:35:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:14؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.43) با حجم 6.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 26.13 م.ت و سرانه فروش 8.98 م.ت .
 • 10:35:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1428 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1338 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:27؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 48.92 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .
 • 10:30:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالبر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:20؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 5.33 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 10:17:20؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 5.33 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 10:14:17؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 39.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 27.24 م.ت و سرانه فروش 33.07 م.ت .
 • 10:14:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-0.55) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.6 م.ت .
 • 10:13:57؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 10.17 م.ت و سرانه فروش 38.55 م.ت .
 • 10:12:57؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 41.10 م.ت .
 • 10:12:26؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.23 و سرانه خرید 38.42 م.ت و سرانه فروش 9.09 م.ت .
 • 10:10:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:18؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 26.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 67.62 م.ت .
 • 10:10:12؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %3.26) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 10.90 م.ت و سرانه فروش 10.98 م.ت .
 • 10:10:12؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 26.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 67.62 م.ت .
 • 10:10:12؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خعمرا با حجم 26.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 67.62 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.19. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 36.30 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:10:04؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 19.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 7.33 م.ت و سرانه فروش 64.47 م.ت .
 • 10:09:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:13؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 28.30 م.ت و سرانه فروش 8.02 م.ت .
 • 10:02:07؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 24.62 م.ت و سرانه فروش 13.91 م.ت .
 • 10:01:42؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 34.60 م.ت و سرانه فروش 14.44 م.ت .
 • 10:01:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:08؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 21.67 م.ت و سرانه فروش 7.71 م.ت .
 • 10:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:17؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 11.70 م.ت .
 • 09:55:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:00؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.15 و سرانه خرید 42.18 م.ت و سرانه فروش 10.17 م.ت .
 • 09:53:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:00؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 48.51 م.ت و سرانه فروش 17.05 م.ت .
 • 09:52:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:37؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 27.91 م.ت و سرانه فروش 16.45 م.ت .
 • 09:52:37؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 26.37 م.ت و سرانه فروش 23.87 م.ت .
 • 09:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 769 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 611 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:22؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 33.11 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت .
 • 09:50:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 705 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 611 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:30؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 8.71 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .
 • 09:49:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:11؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 7.22 م.ت و سرانه فروش 10.57 م.ت .
 • 09:46:12؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .
 • 09:45:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 677 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 736 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ستران با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.36 م.ت و سرانه فروش 19.35 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:43:59؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 4.56 م.ت .
 • 09:43:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 736 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:10؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 23.52 م.ت و سرانه فروش 15.60 م.ت .
 • 09:40:50؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 27.79 م.ت و سرانه فروش 11.96 م.ت .
 • 09:40:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1207 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 996 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 705 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:57؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 24.50 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .
 • 09:38:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .
 • 09:38:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:48؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 38.38 م.ت و سرانه فروش 34.23 م.ت .
 • 09:37:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:35؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 0.88 م.ت و سرانه فروش 16.13 م.ت .
 • 09:36:29؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.44) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 19.41 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .
 • 09:36:15؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.52) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 12.16 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .
 • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .
 • 09:32:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:44؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.69 و سرانه خرید 56.07 م.ت و سرانه فروش 15.21 م.ت .
 • 09:32:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:01؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 35.33 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .
 • 09:31:52؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-3.49) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .
 • 09:31:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سامان با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.69 م.ت و سرانه فروش 60.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.9 م.ت .
 • 09:31:14؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 19.64 م.ت .
 • 09:31:05؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.88 م.ت و سرانه فروش 29.65 م.ت .
 • 09:30:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:27؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 88.87 م.ت و سرانه فروش 60.41 م.ت .
 • 09:30:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:08؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 45.59 م.ت و سرانه فروش 21.73 م.ت .
 • 09:29:48؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 7.26 م.ت و سرانه فروش 58.20 م.ت .
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 7.80 م.ت و سرانه فروش 58.20 م.ت .
 • 09:29:20؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 38.20 م.ت و سرانه فروش 21.72 م.ت .
 • 09:29:09؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 5.76 م.ت و سرانه فروش 19.37 م.ت .
 • 09:29:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 39.16 م.ت و سرانه فروش 11.08 م.ت .
 • 09:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:54؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 17.05 م.ت و سرانه فروش 19.15 م.ت .
 • 09:26:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:13؛ حجم مشکوک در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.07) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 443.42 م.ت و سرانه فروش 188.03 م.ت .
 • 09:24:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %1.05) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 23.66 م.ت .
 • 09:22:54؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 10.92 م.ت و سرانه فروش 71.44 م.ت .
 • 09:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:12؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 9.69 م.ت و سرانه فروش 13.89 م.ت .
 • 09:21:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .
 • 09:20:18؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 37.97 م.ت و سرانه فروش 42.01 م.ت .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 12.97 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 32.86 م.ت و سرانه فروش 17.26 م.ت .
 • 09:18:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:43؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 33.48 م.ت و سرانه فروش 30.83 م.ت .
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 15.70 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .
 • 09:16:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2561 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1665 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 10.65 م.ت و سرانه فروش 24.46 م.ت .
 • 09:16:45؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 18.57 م.ت و سرانه فروش 15.30 م.ت .
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 4.53 م.ت و سرانه فروش 12.36 م.ت .
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 20.63 م.ت و سرانه فروش 11.10 م.ت .
 • 09:15:55؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 10.23 م.ت .
 • 09:15:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 41.35 م.ت و سرانه فروش 40.53 م.ت .
 • 09:15:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 41.35 م.ت و سرانه فروش 40.53 م.ت .
 • 09:15:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.4 م.ت .
 • 09:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1663 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2710 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1622 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 2.88 م.ت و سرانه فروش 574.23 م.ت .
 • 09:14:04؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.75 و سرانه خرید 30.83 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:14:03؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.75 و سرانه خرید 30.83 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:13:43؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 36.59 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .
 • 09:13:37؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 36.59 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .
 • 09:13:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3030 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1665 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1665 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:21؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %1.63) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .
 • 09:12:13؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 28.72 م.ت و سرانه فروش 24.09 م.ت .
 • 09:11:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:52؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 4.17 م.ت و سرانه فروش 174.98 م.ت .
 • 09:11:29؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 33.74 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .
 • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 62.50 م.ت و سرانه فروش 35.71 م.ت .
 • 09:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:50؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 2.88 م.ت و سرانه فروش 272.95 م.ت .
 • 09:09:30؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 18.27 م.ت و سرانه فروش 13.71 م.ت .
 • 09:09:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1750 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 952 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 814 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:25؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 20.67 م.ت و سرانه فروش 11.19 م.ت .
 • 09:07:59؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.73) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 15.19 م.ت و سرانه فروش 16.94 م.ت .
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 20.27 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .
 • 09:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:49؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 16.30 م.ت و سرانه فروش 11.04 م.ت .
 • 09:06:49؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.09 و سرانه خرید 109.70 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .
 • 09:06:39؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 3.57 م.ت و سرانه فروش 359.98 م.ت .
 • 09:06:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 926 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:05؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 67.79 م.ت .
 • 09:05:49؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 51.73 م.ت و سرانه فروش 34.49 م.ت .
 • 09:05:28؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 26.55 م.ت و سرانه فروش 14.86 م.ت .
 • 09:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1390 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:17؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 42.33 م.ت و سرانه فروش 73.63 م.ت .
 • 09:05:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:07؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 40.56 م.ت .
 • 09:05:04؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 34.39 م.ت و سرانه فروش 29.56 م.ت .
 • 09:05:04؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 40.56 م.ت .
 • 09:05:01؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 34.39 م.ت و سرانه فروش 29.56 م.ت .
 • 09:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 9458 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1622 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 3.83 م.ت و سرانه فروش 265.93 م.ت .
 • 09:04:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:45؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 19.27 م.ت و سرانه فروش 32.35 م.ت .
 • 09:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:14؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %0.58) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 25.90 م.ت و سرانه فروش 11.49 م.ت .
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 60.54 م.ت و سرانه فروش 51.71 م.ت .
 • 09:01:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1186 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:51؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 74.46 م.ت و سرانه فروش 243.40 م.ت .
 • 09:01:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3812 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 61.24 م.ت و سرانه فروش 141.61 م.ت .
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 41.17 م.ت و سرانه فروش 41.31 م.ت .
 • 09:01:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4110 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 59.83 م.ت و سرانه فروش 98.96 م.ت .
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 41.17 م.ت و سرانه فروش 41.31 م.ت .
 • 09:01:43؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %3.05) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 46.44 م.ت و سرانه فروش 89.85 م.ت .
 • 09:01:43؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 59.83 م.ت و سرانه فروش 98.96 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 51.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.26 م.ت .
 • 2- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 36.46 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 260.42 م.ت .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 34.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.87 م.ت .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 25.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.05 م.ت .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 22.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 70.59 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد كباده با ارزش صف فروش 5.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 36.42 م.ت .
 • 2- نماد وامير با ارزش صف فروش 3.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.38 م.ت .
 • 3- نماد وثنو با ارزش صف فروش 3.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.26 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.25 م.ت .
 • 5- نماد خعمرا با ارزش صف فروش 3.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 36.41 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 36.46 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 260.42 م.ت .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 14.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.52 م.ت .
 • 3- نماد خاهن با ارزش صف خرید 6.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.91 م.ت .
 • 4- نماد غبهنوش با ارزش صف خرید 8.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.58 م.ت .
 • 5- نماد وبرق با ارزش صف خرید 51.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.26 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 70.18 م.ت .
 • 2- نماد ركيش با ارزش صف فروش 3.11 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.11 م.ت .
 • 3- نماد وثنو با ارزش صف فروش 3.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.26 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.25 م.ت .
 • 5- نماد كباده با ارزش صف فروش 5.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 36.42 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد حكشتي با حجم معاملات 84.69 میلیون سهم (8.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 117.76 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حسينا با حجم معاملات 4.98 میلیون سهم (17.85 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.46 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وشمال با حجم معاملات 6.75 میلیون سهم (9760.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حاريا با حجم معاملات 35.56 میلیون سهم (1722.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.25 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تنوين با حجم معاملات 46.16 میلیون سهم (6.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 20.76 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 30.90 میلیارد تومان و حجم 8.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 30.57 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 25.44 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 7.33 میلیارد تومان و حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 6.98 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 24.23 میلیارد تومان و حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 23.60 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 22.01 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 16.37 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 14.30 میلیارد تومان و حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 32.47 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 27.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 10.39 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 59.20 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 36.85 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 15.74 میلیارد تومان .
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 14.04 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 17.78 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 17.14 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 11.95 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 9.20 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 8.98 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سكارون با ارزش صف خرید 2.88 میلیارد تومان .
 • 7- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 2.00 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، چهارشنبه، 4 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 7 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها