بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ سه شنبه، 3 اسفند 1400

1400-12-03 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ سه شنبه، 3 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد حكشتي با حجم معاملات 84.69 میلیون سهم (8.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 117.76 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حسينا با حجم معاملات 4.98 میلیون سهم (17.85 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.46 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وشمال با حجم معاملات 6.75 میلیون سهم (9760.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.75 میلیارد تومان .
 • 4- نماد حاريا با حجم معاملات 35.56 میلیون سهم (1722.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.25 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تنوين با حجم معاملات 46.16 میلیون سهم (6.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 20.76 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 30.90 میلیارد تومان و حجم 8.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 30.57 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 25.44 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 7.33 میلیارد تومان و حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 6.98 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 24.23 میلیارد تومان و حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 23.60 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 22.01 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 16.37 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 14.30 میلیارد تومان و حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 32.47 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 27.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 10.39 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 59.20 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 36.85 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 15.74 میلیارد تومان .
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 14.04 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 17.78 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 17.14 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 11.95 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 9.20 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 8.98 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سكارون با ارزش صف خرید 2.88 میلیارد تومان .
 • 7- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 2.00 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:40؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %-0.60) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 11.78 م.ت و سرانه فروش 19.58 م.ت .
 • 12:29:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .
 • 12:29:30؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 10.03 م.ت و سرانه فروش 9.92 م.ت .
 • 12:29:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:33؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 20.50 م.ت و سرانه فروش 7.40 م.ت .
 • 12:27:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 892 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:42؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 6.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.62 و سرانه خرید 26.99 م.ت و سرانه فروش 5.84 م.ت .
 • 12:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:30؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 27.95 م.ت و سرانه فروش 28.08 م.ت .
 • 12:22:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسينا با حجم 17.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.92 م.ت و سرانه فروش 44.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.86. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 16.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:21:27؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.46) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 4.68 م.ت و سرانه فروش 5.22 م.ت .
 • 12:20:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 947 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 902 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 1114 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1050 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 750 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:09؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غبهار با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.02 م.ت و سرانه فروش 30.03 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.43. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:16:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 592 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 800 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 673 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 696 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:49؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 19.78 م.ت و سرانه فروش 17.85 م.ت .
 • 12:07:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثپرديس با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.88 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:03:03؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 7.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.01 و سرانه خرید 16.83 م.ت و سرانه فروش 2.80 م.ت .
 • 12:01:29؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.26) با حجم 11.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 11.11 م.ت و سرانه فروش 11.39 م.ت .
 • 12:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:34؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .
 • 11:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .
 • 11:53:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:29؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %-1.81) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 9.98 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 11:52:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 50.47 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .
 • 11:49:53؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 16.75 م.ت و سرانه فروش 15.48 م.ت .
 • 11:49:10؛ حجم مشکوک در صندوق صايند (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.68 و سرانه خرید 130.91 م.ت و سرانه فروش 12.26 م.ت .
 • 11:44:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 736 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 630 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:46؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 9.00 م.ت .
 • 11:36:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:25؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 15.29 م.ت و سرانه فروش 17.09 م.ت .
 • 11:29:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 368 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:14؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 1284.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 15.40 م.ت و سرانه فروش 25.24 م.ت .
 • 11:18:05؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 11.31 م.ت .
 • 11:17:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:54؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 19.40 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .
 • 11:11:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .
 • 11:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:30؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 7.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 58.70 م.ت و سرانه فروش 35.11 م.ت .
 • 11:05:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1167.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 807 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:09؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 47.58 م.ت و سرانه فروش 24.90 م.ت .
 • 10:56:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 838 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 833 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:30؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.29 و سرانه خرید 15.10 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .
 • 10:52:59؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.29 و سرانه خرید 15.08 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .
 • 10:52:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:12؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 17.01 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 10:42:29؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 858.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 11.65 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .
 • 10:41:54؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 12.35 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت .
 • 10:40:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق صايند (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 648 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:20؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 7.30 م.ت و سرانه فروش 9.87 م.ت .
 • 10:33:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 870 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 802 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:58؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 52.07 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .
 • 10:26:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:02؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 38.70 م.ت و سرانه فروش 20.18 م.ت .
 • 10:21:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:12؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 27.98 م.ت و سرانه فروش 33.97 م.ت .
 • 10:20:24؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-4.00) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 25.24 م.ت و سرانه فروش 35.41 م.ت .
 • 10:19:50؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.56 و سرانه خرید 383.04 م.ت و سرانه فروش 33.14 م.ت .
 • 10:19:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكنار (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1084 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 88.50 م.ت و سرانه فروش 61.61 م.ت .
 • 10:19:04؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 23.42 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 10:17:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .
 • 10:16:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:05؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 36.77 م.ت و سرانه فروش 26.32 م.ت .
 • 10:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 981 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 875 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:19؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 10.68 م.ت و سرانه فروش 5.39 م.ت .
 • 10:14:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 875 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:20؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 77.26 م.ت و سرانه فروش 40.19 م.ت .
 • 10:12:19؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 84.09 م.ت و سرانه فروش 60.82 م.ت .
 • 10:12:03؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 10.35 م.ت و سرانه فروش 5.40 م.ت .
 • 10:11:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:20؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.67 م.ت و سرانه فروش 10.94 م.ت .
 • 10:11:20؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 39.19 م.ت و سرانه فروش 15.42 م.ت .
 • 10:11:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حفاري با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.19 م.ت و سرانه فروش 15.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:10:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 968 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 930 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:45؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 8.01 م.ت و سرانه فروش 28.55 م.ت .
 • 10:08:28؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 3.66 م.ت .
 • 10:07:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:14؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 12.90 م.ت و سرانه فروش 25.62 م.ت .
 • 10:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.6 م.ت .
 • 10:05:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:35؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غپآذر با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 46.07 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.42. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسينا با حجم 12.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.66 م.ت و سرانه فروش 53.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 16.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:14؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.41 و سرانه خرید 125.45 م.ت و سرانه فروش 36.82 م.ت .
 • 10:01:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 841 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 620 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:21؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 25.51 م.ت و سرانه فروش 19.56 م.ت .
 • 09:54:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 102.36 م.ت و سرانه فروش 68.04 م.ت .
 • 09:52:49؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 106.22 م.ت و سرانه فروش 73.32 م.ت .
 • 09:51:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .
 • 09:51:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 99.77 م.ت و سرانه فروش 80.37 م.ت .
 • 09:50:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:58؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 16.46 م.ت و سرانه فروش 5.97 م.ت .
 • 09:47:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 92 م.ت و سرانه فروش 83.16 م.ت .
 • 09:45:35؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 33.25 م.ت و سرانه فروش 19.24 م.ت .
 • 09:45:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.04 م.ت و سرانه فروش 19.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:44:40؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 21.34 و سرانه خرید 244.96 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت .
 • 09:43:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 688 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:05؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.68 م.ت و سرانه فروش 26.69 م.ت .
 • 09:41:57؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 35.00 م.ت .
 • 09:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:39؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .
 • 09:40:24؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 11.69 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .
 • 09:40:00؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 6.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 11.93 م.ت و سرانه فروش 10.58 م.ت .
 • 09:39:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1639 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 925 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:33؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 51.99 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .
 • 09:38:50؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 569.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 10.56 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .
 • 09:38:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.19 م.ت و سرانه فروش 34.32 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.32. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:38:35؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 11.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 36.73 م.ت و سرانه فروش 52.62 م.ت .
 • 09:38:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 2218 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 908 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.3 م.ت .
 • 09:37:31؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.25 و سرانه خرید 109.70 م.ت و سرانه فروش 20.91 م.ت .
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 29.37 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .
 • 09:36:53؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.09 و سرانه خرید 59.53 م.ت و سرانه فروش 19.24 م.ت .
 • 09:36:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1338 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 908 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 815 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .
 • 09:34:50؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.07 م.ت و سرانه فروش 22.58 م.ت .
 • 09:34:50؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.07 م.ت و سرانه فروش 22.58 م.ت .
 • 09:33:10؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .
 • 09:32:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:17؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 34.49 م.ت و سرانه فروش 38.32 م.ت .
 • 09:32:15؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 34.12 م.ت و سرانه فروش 38.92 م.ت .
 • 09:30:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .
 • 09:30:56؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 20.77 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .
 • 09:30:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:24؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 10.53 م.ت و سرانه فروش 10.27 م.ت .
 • 09:30:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .
 • 09:30:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رنيك با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.24 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:29:15؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 22.97 م.ت .
 • 09:29:13؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 22.97 م.ت .
 • 09:28:20؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 26.98 م.ت و سرانه فروش 23.25 م.ت .
 • 09:27:43؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %1.05) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 3.44 م.ت و سرانه فروش 76.01 م.ت .
 • 09:27:41؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 27.30 م.ت و سرانه فروش 11.99 م.ت .
 • 09:27:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .
 • 09:27:15؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 378.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.36 و سرانه خرید 48.07 م.ت و سرانه فروش 6.53 م.ت .
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1727 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.75 و سرانه خرید 49.60 م.ت و سرانه فروش 6.40 م.ت .
 • 09:26:46؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %-2.59) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 12.94 م.ت و سرانه فروش 21.97 م.ت .
 • 09:26:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:23؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 67.35 م.ت .
 • 09:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:21؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 7.64 م.ت .
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 7.64 م.ت .
 • 09:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.76 و سرانه خرید 41.85 م.ت و سرانه فروش 5.39 م.ت .
 • 09:24:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.76 و سرانه خرید 41.84 م.ت و سرانه فروش 5.39 م.ت .
 • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 27.55 م.ت و سرانه فروش 36.03 م.ت .
 • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 12.75 م.ت و سرانه فروش 31.29 م.ت .
 • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.36 و سرانه خرید 39.68 م.ت و سرانه فروش 5.39 م.ت .
 • 09:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 946 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:10؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.02 و سرانه خرید 33.39 م.ت و سرانه فروش 5.55 م.ت .
 • 09:21:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:46؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.02 و سرانه خرید 33.39 م.ت و سرانه فروش 5.55 م.ت .
 • 09:21:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1239 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2015 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.1 م.ت .
 • 09:20:12؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 17.47 م.ت و سرانه فروش 149.53 م.ت .
 • 09:20:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2649 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 14.28 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .
 • 09:19:51؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 14.28 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .
 • 09:19:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:55؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.25) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 16.99 م.ت و سرانه فروش 19.49 م.ت .
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 2.47 م.ت و سرانه فروش 40.26 م.ت .
 • 09:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1139 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1122 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:52؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 39.60 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .
 • 09:15:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت .
 • 09:15:50؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 12.95 م.ت و سرانه فروش 33.36 م.ت .
 • 09:15:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت .
 • 09:15:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حريل با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:15:31؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 35.82 م.ت و سرانه فروش 26.39 م.ت .
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .
 • 09:14:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:37؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 21.60 م.ت و سرانه فروش 30.25 م.ت .
 • 09:14:14؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 15.47 م.ت و سرانه فروش 21.65 م.ت .
 • 09:13:59؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 17.26 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت .
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.29) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 23.36 م.ت و سرانه فروش 26.06 م.ت .
 • 09:13:54؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 17.26 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت .
 • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1041 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1462 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:33؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 32.22 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت .
 • 09:12:07؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 25.17 م.ت و سرانه فروش 12.52 م.ت .
 • 09:12:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1784 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.88 و سرانه خرید 74.97 م.ت و سرانه فروش 25.99 م.ت .
 • 09:11:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خفولا با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 100.53 م.ت و سرانه فروش 23.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:11:51؛ حجم مشکوک در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.16) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 17.85 م.ت و سرانه فروش 261.81 م.ت .
 • 09:11:51؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.27 و سرانه خرید 100.53 م.ت و سرانه فروش 23.56 م.ت .
 • 09:11:49؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 252.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 14.24 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت .
 • 09:11:49؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 24.03 م.ت و سرانه فروش 56.99 م.ت .
 • 09:11:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1703 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1782 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 45.45 م.ت .
 • 09:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تپكو با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.70 م.ت و سرانه فروش 22.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:11:14؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 29.77 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت .
 • 09:11:14؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 19.31 م.ت و سرانه فروش 25.93 م.ت .
 • 09:11:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1687 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 18.91 م.ت و سرانه فروش 58.37 م.ت .
 • 09:10:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1510 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1604 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.67) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 31.67 م.ت .
 • 09:10:08؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 7.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 41.19 م.ت و سرانه فروش 82.00 م.ت .
 • 09:10:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غنوش با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 76.66 م.ت و سرانه فروش 16.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.72 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:09:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:49؛ حجم مشکوک در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 121.84 م.ت .
 • 09:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4139 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 168.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 11.29 م.ت و سرانه فروش 10.92 م.ت .
 • 09:09:07؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 168.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 10.34 م.ت و سرانه فروش 10.03 م.ت .
 • 09:09:01؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 160.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 10.34 م.ت و سرانه فروش 10.03 م.ت .
 • 09:08:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:19؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 20.77 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت .
 • 09:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1297 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 22.39 م.ت و سرانه فروش 31.98 م.ت .
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 36.47 م.ت و سرانه فروش 20.89 م.ت .
 • 09:08:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2748 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:00؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 8696.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 13.93 م.ت و سرانه فروش 74.97 م.ت .
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.26 و سرانه خرید 79.49 م.ت و سرانه فروش 12.69 م.ت .
 • 09:07:24؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 32.15 م.ت و سرانه فروش 23.24 م.ت .
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.16 و سرانه خرید 66.27 م.ت و سرانه فروش 8.12 م.ت .
 • 09:07:13؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.83) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 27.29 م.ت و سرانه فروش 32.28 م.ت .
 • 09:06:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 7756.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:33؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.14 و سرانه خرید 119.89 م.ت و سرانه فروش 11.82 م.ت .
 • 09:05:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 7111.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 6810.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:23؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 5823.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 60.31 م.ت .
 • 09:04:16؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 5823.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 60.31 م.ت .
 • 09:04:10؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 5715.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 60.31 م.ت .
 • 09:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1013 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 5715.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:08؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 23.59 م.ت و سرانه فروش 58.31 م.ت .
 • 09:04:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1560 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1248 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:50؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 4.41 م.ت .
 • 09:03:47؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 4.41 م.ت .
 • 09:02:33؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %2.53) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 24.04 م.ت .
 • 09:02:09؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 28.43 م.ت و سرانه فروش 5.78 م.ت .
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 90.95 م.ت و سرانه فروش 83.98 م.ت .
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 90.17 م.ت و سرانه فروش 141.79 م.ت .
 • 09:01:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2049 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:44؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 40.06 م.ت و سرانه فروش 56.33 م.ت .
 • 09:01:43؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 29.23 م.ت و سرانه فروش 59.46 م.ت .
 • 09:01:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2031 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 40.85 م.ت و سرانه فروش 69.81 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد حكشتي با ارزش صف خرید 146.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.62 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف خرید 58.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.87 م.ت .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 30.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.04 م.ت .
 • 4- نماد وسالت با ارزش صف خرید 29.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 44.48 م.ت .
 • 5- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 26.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 269.82 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وشمال با ارزش صف فروش 21.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.79 م.ت .
 • 2- نماد كايتا با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 213.33 م.ت .
 • 3- نماد خعمرا با ارزش صف فروش 4.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 38.07 م.ت .
 • 4- نماد وثنو با ارزش صف فروش 4.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.87 م.ت .
 • 5- نماد وامير با ارزش صف فروش 4.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.39 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حپارسا با ارزش صف خرید 26.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 269.82 م.ت .
 • 2- نماد بشهاب با ارزش صف خرید 8.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 218.36 م.ت .
 • 3- نماد حسينا با ارزش صف خرید 16.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 161.68 م.ت .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 16.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.54 م.ت .
 • 5- نماد قچار با ارزش صف خرید 5.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.52 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كايتا با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 213.33 م.ت .
 • 2- نماد وثنو با ارزش صف فروش 4.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.87 م.ت .
 • 3- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 3.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 44.78 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 4.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.79 م.ت .
 • 5- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.90 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وبملت با حجم معاملات 476.97 میلیون سهم (2.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 167.49 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 310.94 میلیون سهم (3.3 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 56.94 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ونوين با حجم معاملات 136.99 میلیون سهم (5.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.88 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وپست با حجم معاملات 78.58 میلیون سهم (13.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.21 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كپارس با حجم معاملات 26.59 میلیون سهم (3.67 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.75 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 65.49 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 26.70 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان و حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 21.26 میلیارد تومان و حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فرابورس با برآیند ورود پول درشت 14.32 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 49.79 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 35.51 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 26.10 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 10.59 میلیارد تومان و حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 9.65 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 118.88 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 19.68 میلیارد تومان .
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 16.47 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.21 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 118.50 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 25.08 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 15.51 میلیارد تومان .
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 9.63 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 16.21 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 15.98 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.15 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.46 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 1.57 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، سه شنبه، 3 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 7 اسفند 1402 – گزارش بازار بورس

1402-12-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها